Home Học tiếng Anh Hút mỡ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Hút mỡ tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Hút mỡ” có nghĩa là liposuction với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈlɪpəʊsʌkʃn/ hoặc /ˈlaɪpəʊsʌkʃn/

Một số từ liên quan đến “Hút mỡ”

  • Body Contouring – /ˈbɒdi kənˈtɔːrɪŋ/: Định hình cơ thể
  • Fat Removal – /fæt rɪˈmuːvəl/: Loại bỏ mỡ
  • Adipose Tissue – /ˈæd.ɪ.poʊs ˈtɪʃ.uː/: Mô mỡ
  • Cannula – /ˈkæn.jə.lə/: Ống hút mỡ
  • Tumescent Technique – /tjuːˈmɛs.ənt tɛkˈniːk/: Kỹ thuật làm đầy
  • Suction Pump – /ˈsʌk.ʃən pʌmp/: Bơm hút
  • Postoperative Care – /ˌpoʊstˈɑːpəreɪtɪv kɛr/: Chăm sóc sau phẫu thuật
  • Body Sculpting – /ˈbɒdi ˈskʌlp.tɪŋ/: Tạo hình cơ thể
  • Plastic Surgeon – /ˈplæs.tɪk ˈsɜːr.dʒən/: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Hút mỡ” và dịch nghĩa

1. After months of diet and exercise, she opted for liposuction to target stubborn fat deposits and achieve her desired body shape.
=> Sau nhiều tháng ăn kiêng và tập luyện, cô ấy đã chọn hút mỡ để nhắm đến các cụm mỡ khó chấp nhận và đạt được hình dáng cơ thể mong muốn.

2. Liposuction is a common cosmetic procedure that involves removing excess fat from specific areas of the body to enhance contours.
=> Hút mỡ là một phương pháp thẩm mỹ phổ biến, liên quan đến việc loại bỏ mỡ thừa từ các khu vực cụ thể của cơ thể để làm nổi bật đường hình.

3. Patients often experience improved self-esteem and body confidence after undergoing successful liposuction surgery.
=> Bệnh nhân thường trải qua sự tự tin và hài lòng với cơ thể tốt hơn sau khi phẫu thuật hút mỡ thành công.

4. The plastic surgeon explained the liposuction procedure, outlining the potential risks and benefits during the consultation.
=> Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã giải thích quy trình hút mỡ, phác thảo các rủi ro và lợi ích tiềm ẩn trong buổi tư vấn.

5. Liposuction is not a substitute for a healthy lifestyle; it is most effective when combined with proper diet and exercise.
=> Hút mỡ không thể thay thế cho lối sống lành mạnh; nó hiệu quả nhất khi kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện đúng đắn.

6. The patient underwent liposuction on her abdomen to address concerns about excess fat and achieve a more sculpted midsection.
=> Bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật hút mỡ ở bụng để giải quyết lo ngại về mỡ thừa và đạt được vùng giữa cơ thể được tạo hình hơn.

7. Recovery after liposuction varies, but patients are generally advised to follow postoperative care instructions for optimal results.
=> Thời gian phục hồi sau khi hút mỡ thay đổi, nhưng người bệnh thường được khuyến khích tuân theo hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật để có kết quả tối ưu.

8. Some individuals use liposuction as a body sculpting tool to achieve a more toned and proportionate physique.
=> Một số người sử dụng hút mỡ như một công cụ tạo hình cơ thể để đạt được hình thể săn chắc và cân đối hơn.

9. Before deciding on liposuction, it’s essential to consult with a qualified plastic surgeon to discuss expectations and realistic outcomes.
=> Trước khi quyết định hút mỡ, quan trọng phải tham khảo ý kiến của một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn để thảo luận về mong đợi và kết quả có thể đạt được.

10. The popularity of liposuction has increased, as many people seek a quick and effective solution for refining their body contours.
=> Sự phổ biến của hút mỡ đã tăng lên, khi nhiều người tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng và hiệu quả để làm đẹp đường hình cơ thể.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn