Home Chưa phân loại Hút mỡ bụng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Hút mỡ bụng tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Hút mỡ bụng” có nghĩa là Abdominal Liposuction với phiên âm /ˈæb·dəˌmɪn·əl ˌlɪp·oʊˈsʌk·ʃən/

Một số từ liên quan đến “Hút mỡ bụng”

  • Liposuction – /ˌlɪpəˈsʌkʃən/: Phẫu thuật hút mỡ.
  • Abdomen – /ˈæb·dəˌmən/: Vùng bụng, phần dưới của thân trên.
  • Fat Removal – /fæt rɪˈmuːvəl/: Loại bỏ mỡ.
  • Cosmetic Surgery – /kɒzˈmet.ɪk ˈsɜː.dʒər.i/: Phẫu thuật thẩm mỹ.
  • Body Contouring – /ˈbɒd.i kənˈtʊə.rɪŋ/: Tạo dáng cơ thể.
  • Aesthetic Enhancement – /ɛsˈθɛtɪk ɪnˈhænsmənt/: Tăng cường vẻ đẹp thẩm mỹ.
  • Surgical Procedure – /ˈsɜː.dʒɪ.kəl prəˈsiː.dʒər/: Thủ tục phẫu thuật.
  • Tighten the Abdominal Muscles – /ˈtaɪtən ðə ˈæb·dəˌmə·nəl ˈmʌs·əlz/: Làm chặt cơ bụng.
  • Plastic Surgeon – /ˈplæs·tɪk ˈsɜː·dʒən/: Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ.
  • Recovery Period – /rɪˈkʌv·ə·ri ˈpɪr·i·əd/: Thời gian phục hồi.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Hút mỡ bụng” và dịch nghĩa

1. After years of struggling with stubborn belly fat, she decided to undergo abdominal liposuction for a more sculpted appearance.
=> Sau nhiều năm vật lộn với mỡ bụng khó giữ, cô quyết định thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng để có diện mạo được tạo hình đẹp hơn.

2. Abdominal liposuction is a common cosmetic procedure that aims to remove excess fat deposits and contour the midsection.
=> Phẫu thuật hút mỡ bụng là một thủ tục thẩm mỹ phổ biến nhằm loại bỏ các cặn mỡ dư thừa và tạo dáng vùng giữa.

3. The plastic surgeon performed abdominal liposuction to enhance the patient’s abdominal definition and create a flatter stomach.
=> Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ thực hiện phẫu thuật hút mỡ bụng để tăng cường định hình bụng cho bệnh nhân và tạo nên một bụng phẳng.

4. Recovery after abdominal liposuction typically involves wearing compression garments and avoiding strenuous activities for a few weeks.
=> Quá trình phục hồi sau phẫu thuật hút mỡ bụng thường liên quan đến việc mặc quần áo nén và tránh các hoạt động gian khổ trong vài tuần.

5. Aesthetic enhancement through abdominal liposuction can lead to increased confidence and a more proportionate body contour.
=> Tăng cường vẻ đẹp thẩm mỹ thông qua phẫu thuật hút mỡ bụng có thể dẫn đến sự tự tin tăng lên và một hình dáng cơ thể cân đối hơn.

6. People often consider abdominal liposuction when diet and exercise alone fail to address specific areas of stubborn fat.
=> Người ta thường xem xét phẫu thuật hút mỡ bụng khi chế độ ăn uống và tập luyện một mình không đủ để giải quyết các vùng mỡ cứng đầu.

7. She underwent abdominal liposuction to contour her waistline and achieve the hourglass figure she had always desired.
=> Cô ấy trải qua phẫu thuật hút mỡ bụng để tạo dáng eo và đạt được hình dáng cát cửu mong muốn.

8. Abdominal liposuction is not a substitute for a healthy lifestyle, and maintaining proper diet and exercise is crucial for long-term results.
=> Hút mỡ bụng không phải là thay thế cho lối sống lành mạnh, và duy trì chế độ ăn uống và tập luyện đúng đắn quan trọng cho kết quả lâu dài.

9. Patients are advised to have realistic expectations and understand that abdominal liposuction provides improvements rather than perfection.
=> Bệnh nhân được khuyến cáo nên có kỳ vọng thực tế và hiểu rằng phẫu thuật hút mỡ bụng mang lại cải thiện chứ không phải là sự hoàn hảo.

10. Abdominal liposuction is a customized procedure, and the surgeon tailors the approach to address the specific needs and goals of each individual.
=> Phẫu thuật hút mỡ bụng là một quy trình tùy chỉnh, và bác sĩ phẫu thuật điều chỉnh phương pháp để đáp ứng nhu cầu và mục tiêu cụ thể của từng cá nhân.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.