Home Học tiếng Anh Hút mỡ bọng mắt tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Hút mỡ bọng mắt tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Hút mỡ bọng mắt” có nghĩa là Liposuction eye puffiness với phiên âm /ˌlɪpəˈsʌkʃən aɪ ˈpʌfiˌnɛs/
Ngoài ra, còn có eyelid surgery với phiên âm /ˈaɪˌlɪd ˈsɜːr.dʒəri/, blepharoplasty với phiên âm /ˈblɛf.ər.əˌplæs.ti/

Một số từ liên quan đến “Hút mỡ bọng mắt”

  • Lower eyelid surgery – /ˈloʊ.ər ˈaɪ.lɪd ˈsɜː.dʒərɪ/: Phẫu thuật trên mí mắt dưới để cải thiện vùng bọng mắt.
  • Transconjunctival blepharoplasty – /ˌtrænskənˈdʒəŋk.tɪˌvaɪtəl ˌblɛfərəˈplæsti/: Loại phẫu thuật mí mắt dưới thực hiện thông qua niêm mạc mắt.
  • Eyelid lift – /ˈaɪ.lɪd lɪft/: Quá trình làm căng và nâng mí mắt để giảm thiểu bọng mắt.
  • Non-surgical eye bag treatment – /nɒnˈsɜːr.dʒɪkəl aɪ bæɡ ˈtriːtmənt/: Phương pháp điều trị không cần phẫu thuật để giảm bọng mắt.
  • Filler injections for under-eye bags – /ˈfɪlər ɪnˈdʒɛkʃənz fɔr ˈʌndər-aɪ bæɡz/: Việc sử dụng chất làm đầy (filler) để giảm bọng mắt ở vùng dưới mắt.
  • Eye bag removal – /aɪ bæɡ rɪˈmuːvəl/: Quá trình loại bỏ mỡ hoặc da thừa để giảm bọng mắt.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Hút mỡ bọng mắt” và dịch nghĩa

1. Liposuction eye puffiness is a popular choice among those seeking a more permanent solution to sagging eyelids.
=> Hút mỡ bọng mắt là sự lựa chọn phổ biến giữa những người đang tìm kiếm giải pháp lâu dài cho mí mắt chùng xuống.

2. Liposuction eye puffiness is a cosmetic procedure aimed at reducing fat deposits around the eyes.
=> Hút mỡ bọng mắt là một quy trình thẩm mỹ nhằm giảm mỡ xung quanh vùng mắt.

3. Liposuction eye puffiness is often performed under local anesthesia, providing comfort to the patient during the procedure.
=> Hút mỡ bọng mắt thường được thực hiện dưới gây tê địa phương, mang lại sự thoải mái cho bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật.

4. Visible results from liposuction eye puffiness are typically noticed within a few weeks after the surgery.
=> Kết quả rõ ràng từ hút mỡ bọng mắt thường được nhận thấy trong vài tuần sau phẫu thuật.

5. Candidates for liposuction eye puffiness should have realistic expectations and understand the limitations of the procedure.
=> Những người được xem xét cho hút mỡ bọng mắt nên có kỳ vọng thực tế và hiểu rõ về những hạn chế của quy trình.

6. Consultation with a qualified plastic surgeon is crucial before deciding on liposuction eye puffiness.
=> Cuộc thảo luận với một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ có chuyên môn là quan trọng trước khi quyết định hút mỡ bọng mắt.

7. The cost of liposuction eye puffiness varies depending on the extent of the procedure and the surgeon’s expertise.
=> Chi phí của hút mỡ bọng mắt thay đổi tùy thuộc vào phạm vi của quy trình và chuyên môn của bác sĩ phẫu thuật.

8. Postoperative care is crucial for optimal results after liposuction eye puffiness, including proper wound care and follow-up appointments.
=> Chăm sóc sau phẫu thuật là quan trọng để đạt được kết quả tối ưu sau khi hút mỡ bọng mắt, bao gồm chăm sóc vết thương đúng cách và hẹn tái khám.

9. Liposuction eye puffiness is a personal choice, and individuals should thoroughly discuss their goals and concerns with the surgeon before proceeding.
=> Hút mỡ bọng mắt là một lựa chọn cá nhân, và người tiêu dùng nên thảo luận kỹ với bác sĩ về mục tiêu và lo ngại của họ trước khi quyết định.

10. Many individuals seek liposuction eye puffiness and achieve a more rejuvenated appearance.
=> Nhiều người tìm đến phẫu thuật hút mỡ bọng mắt không giảm đi và đạt được vẻ ngoại hình trẻ trung hơn.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn