Hướng dẫn hạch toán thuế TNDN tạm tính đúng quy định

0
1116
Hạch toán thuế TNDN tạm tính

Bạn đang tìm hiểu về hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quy định hiện hành. Hàng quý doanh nghiệp cần phải tính toán và nộp số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, thời gian chậm nhất là 30 ngày của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế. Vậy trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách hạch toán thuế TNDN tạm tính như thế nào?

Hướng dẫn cách hạch toán thuế TNDN

Hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý

TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Theo thông tư 133: TK 821 không có tài khoản chi tiết.
Theo thông tư 200/2014/TT-BTC: hạch toán TK chi tiết 8211 – Chi phí thuế TNDN hiện hành.
HÀNG QUÝ:
Kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính phải nộp ngân sách Nhà nước dựa vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

  • Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ vào giấy nộp tiền tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước, và kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý:
Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 111, 112,…

Cuối năm tài chính quyết toán thuế TNDN phải nộp trong năm

Cuối năm tài chính, căn cứ dựa vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế TNDN hoặc số thuế được cơ quan thuế thông báo phải nộp:

  • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế cần phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, hạch toán thuế TNDN tạm tính:

Nợ TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế cần phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp:

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành

  • Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  • Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính theo quý

Trường hợp phát hiện có sai sót

  • Trường hợp phát hiện có sai sót của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp cần phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm có phát hiện sai sót
  • Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của những năm trước cần phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại của doanh nghiệp, ghi hạch toán thuế TNDN tạm tính như sau:

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

  • Mang tiền đi nộp tiền

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có các TK 111, 112

  • Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp cần nộp ghi giảm do phát hiện sai sót của những năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của trong năm hiện tại

Nợ TK 3334 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
CóTK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
XEM THÊM: Cách hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Hạch toán thuế TNDN tạm tính là một trong những khoản chi phí mà bạn nên quan tâm. Hy vọng với bài viết trên đây, bạn đọc đã hiểu hơn về phần nội dung này.

5/5 - (100 bình chọn)