Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

0
1024
Quyết toán thuế TNCN

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định hiện hành. Hồ sơ và thủ tục quyết toán thuế TNCN chi tiết và các lưu ý cần quan tâm. Đóng thuế là một trong những quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam. Thuế TNCN là loại thuế được nhà nước đánh vào phần thu nhập vượt trên mức quy định phải đóng thuế, đối với các cá nhân có phát sinh thu nhập và được thu trực tiếp vào khoản thu nhập của cá nhân đó. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây, để hiểu hơn về các vấn đề này.

Đối tượng quyết toán thuế TNCN

Theo đúng quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, người phải quyết toán thuế thu nhập gồm có tổ chức, cá nhân trả thu nhập và người lao động có thu nhập trong kỳ tính thuế.

TT

Đối tượng

Nghĩa vụ quyết toán

1

Tổ chức và cá nhân trả thu nhập (doanh nghiệp – công ty). Quyết toán cho phần thu nhập mà doanh nghiệp đã trả lương trong năm hoặc là do người lao động ủy quyền.

2

Cá nhân có thu nhập (người lao động). Quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập nhận được trong năm đó.
Lưu ý: Cá nhân được ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thay cho mình nếu có đầy đủ điều kiện ủy quyền (điều kiện ủy quyền được trình bày ở phần sau).

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Cá nhân và tổ chức trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động cần phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Hồ sơ khai quyết toán thuế

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế TNCN theo các mẫu gồm có:

 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN ban hành kèm với Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN ban hành kèm với Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN ban hành kèm với Thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCN ban hành kèm với Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Nơi nộp hồ sơ

Khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ theo đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Cụ thể như sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở kinh doanh, sản xuất nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, cơ quan Trung ương; trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan cấp tỉnh nộp hồ sơ khai thuế ở Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc và trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp bộ hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.
 • Tổ chức cần trả thu nhập là các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài cần nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Thời hạn nộp hồ sơ 

Tổ chức và cá nhân trả thu nhập phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế  đúng vào thời hạn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC: chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc của năm dương lịch.

Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công

Dưới đây là các hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN theo đúng quy định mới nhất đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương và tiền công.

Hồ sơ khai quyết toán thuế

Dựa theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, hồ sơ khai quyết toán thuế gồm có:

Trường hợp cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế với cơ quan thuế

 • Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm với Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm với Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Bản chụp những chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm và số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Cá nhân cam kết về chịu trách nhiệm tính chính xác của các thông tin trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ đối với thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ làm cơ sở dữ liệu của ngành thuế xem xét để xử lý hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cá nhân mà không buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế.
Trường hợp, theo đúng quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không có cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế có thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi cụ thể đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc là bản chụp chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài cần có xác nhận của người nộp thuế.

 • Bản chụp các hoá đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào các quỹ nhân đạo, quỹ từ thiện, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, Lãnh sự quán, Đại sứ quán và nhận thu nhập từ nước ngoài cần phải có tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của tổ chức, đơn vị trả thu nhập ở nước ngoài.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho cá nhân, tổ chức trả thu nhập quyết toán thay

Cá nhân uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế TNCN thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hoá đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).
Tự quyết toán thuế TNCN

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế

Theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế trong trường hợp này được quy định cụ thể như sau:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế

Nơi nộp hồ sơ để thực hiện quyết toán thuế TNCN là Cục Thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên

Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức và cá nhân trả thu nhập nào thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại cơ quan thuế quản lý tổ chức và cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
 • Trường hợp cá nhân có sự thay đổi về nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì cần nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
 • Trường hợp cá nhân chưa có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức và cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú).

Các trường hợp khác

Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc là ký hợp đồng lao động thời vụ dưới 03 (ba) tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc là nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
Nơi cá nhân tự quyết toán thuế TNCN là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc có thể đăng ký tạm trú).
Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương và tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không còn làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào
Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú).
XEM THÊM: Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân online mới nhất
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ cụ thể và chi tiết về hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN, mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng sẽ giúp bạn đọc tự tin hơn trong việc thực hiện quyết toán thuế.

5/5 - (100 bình chọn)