Hợp đồng cung cấp dịch vụ theo mẫu cập nhật quy định mới

0
2395
Hợp đồng cung cấp dịch vụ

Bạn đang tìm hiểu về mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Hợp đồng này là văn bản thỏa thuận, mà theo đó một bên có nghĩa vụ thực hiện và một bên có trách nhiệm thanh toán. Vậy mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau “Hợp đồng cung cấp dịch vụ theo mẫu cập nhật quy định mới

Hợp đồng cung cấp dịch vụ hay dùng nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: … /2018/HĐDV/VPLSĐMS
Căn cứ Bộ Luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
Căn cứ …………………………………………………………………………………………………………
Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên trong hợp đồng;
Hôm nay, ngày … tháng … năm ….., tại … chúng tôi gồm có:
Bên sử dụng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên A):
Tên tổ chức: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………………………………………………………………………
Bên sử dụng dịch vụ (bên A)
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………
Năm sinh: …/ …/ …
Chứng minh nhân dân số …, ngày cấp …/ …/ …, nơi cấp: …
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………….………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………………………………………………
Bên cung ứng dịch vụ (sau đây gọi tắt là bên B):
Tên tổ chưc: ………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………………………………………………
Người đại diện theo pháp luật là ông/ bà: …………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………
Hai bên thoả thuận và đồng ý ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với các điều khoản như sau:
Điều 1. Đối tượng của hợp đồng  
Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện……………………………………………………………
Bên B đảm nhận và thực hiện ………………………………………………………………….…………
Điều 2. Thời hạn thực hiện hợp đồng
Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày … / …/ …
Thời gian dự kiến hoàn thành: là … ngày, kể từ ngày …/ …/ …
Điều 3. Quyền, nghĩa vụ của bên A
1. Quyền của Bên A:
Yêu cầu bên B thực hiện đầy đủ công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo hợp đồng thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Đồng thời, yêu cầu bồi thường thiệt hại.
2. Nghĩa vụ của bên A:
Cung cấp cho bên B thông tin và tài liệu, cũng như phương tiện cần thiết để thực hiện công việc. Nếu có thỏa thuận hoặc việc thực hiện công việc đòi hỏi.
Trả tiền dịch vụ cho bên B theo thỏa thuận tại hợp đồng cung cấp dịch vụ
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
1. Quyền của bên B:
Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.
Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên A mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên A. Và nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên A nhưng phải báo ngay cho bên A.
Yêu cầu bên A trả tiền dịch vụ
2. Nghĩa vụ của bên B:
Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Không được giao cho người khác thực hiện thay thế công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
Bảo quản và bàn giao lại cho bên A tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
Báo ngay cho bên A về việc thông tin và tài liệu không đầy đủ hay phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong suốt thời gian thực hiện công việc.
Điều 5. Tiền dịch vụ và phương thức thanh toán:
1. Tiền dịch vụ: Thực hiện công việc tại Điều 1 là: … đồng (Bằng chữ: …), đã bao gồm … % tiền thuế giá trị gia tăng.
2. Phương thức thanh toán: …………………………………………………………………………………
Điều 6. Chi phí khác
Khoản chi phí khác hai bên thỏa thuận bổ sung nếu xét thấy cần thiết và đúng quy định của pháp luật.
Điều 7. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng dịch vụ
1. Trường hợp việc tiếp tục thực hiện công việc mà không có lợi cho bên A thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ. Nhưng phải báo cho bên B biết trước … ngày. Bên A phải trả tiền dịch vụ theo phần dịch vụ mà bên B đã thực hiện, đồng thời bồi thường thiệt hại.
2. Trường hợp bên A vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ thì bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Điều 8. Phương thực giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng và nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết. Thì hai bên tiến hành thỏa thuận, thống nhất giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý. Trường hợp không thỏa thuận được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Các thoả thuận khác
Bên A và bên B đồng ý đã hiểu rõ quyền và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình, cũng như hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
Bên A và bên B đồng ý thực hiện theo đúng các điều khoản trong hợp đồng cung cấp dịch vụ và không nêu thêm điều kiện gì khác.
Hợp đồng này được lập thành … bản, mỗi bản gồm … trang, có giá trị pháp lý ngang nhau và được giao cho bên A … bản, bên B … bản./.

BÊN B
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)
BÊN A
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có)

XEM THÊM: Hợp đồng thương mãi theo mẫu
Hợp đồng cung cấp dịch vụ mới nhất

Quy định về hợp đồng cung cấp dịch vụ theo Luật Dân sự 2015

Theo quy định tại Điều 513 – Bộ luật dân sự năm 2015 về hợp đồng cung cấp dịch vụ như sau

Quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ

  • Bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ phải cung cấp cho bên làm dịch vụ thông tin, tài liệu, cũng như phương tiện cần thiết để thực hiện công việc nếu các bên có thỏa thuận hay công việc thực hiện dịch vụ có yêu cầu.
  • Có quyền nhận kết quả công việc mà bên làm dịch vụ đã thực hiện theo hợp đồng.
  • Bên thuê làm dịch vụ phải trả đầy đủ tiền công cho bên làm dịch vụ theo thỏa thuận khi lập hợp đồng cung cấp dịch vụ. Tiền công được trả tại địa điểm thực hiện dịch vụ khi hoàn thành dịch vụ và nếu các bên không có thỏa thuận khác
  • Bên thuê dịch vụ có quyền được yêu cầu bên làm dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm, cũng như các nội dung khác mà hai bên đã thỏa thuận.
  • Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Nếu bên làm dịch vụ vi phạm nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên thuê dịch vụ phải báo trước cho bên làm dịch vụ trước một khoảng thời gian hợp lý. Và phải trả tiền công theo số lượng và chất lượng mà bên làm dịch vụ đã thực hiện và bồi thường thiệt hại (nếu có).
  • Trong trường hợp chất lượng và số lượng dịch vụ không đạt được như thỏa thuận. Hoặc công việc không được hoàn thành theo đúng thời hạn do lỗi của bên làm dịch vụ. Thì bên thuê dịch vụ có quyền giảm tiền công, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ

  • Bên cung ứng dịch vụ được quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện dịch vụ vì lợi ích cho bên thuê dịch vụ.
  • Được phép thay đổi điều kiện dịch vụ lợi ích của bên thuê dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên thuê dịch vụ. Nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên thuê dịch vụ, tuy nhiên vẫn phải báo ngay cho bên thuê dịch vụ biết.
  • Bên cung ứng dịch vụ được quyền yêu cầu bên thuê dịch vụ trả tiền công theo thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ. Nếu trong hợp đồng hai bên không thỏa thuận cụ thể. Thì tiền công được xác định theo mức trung bình so với công việc cùng loại tại thời điểm, điểm hoàn thành công việc.
  • Bên cung ứng dịch vụ cũng được quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên thuê dịch vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình hay thực hiện không đúng như nghĩa vụ mà các bên đã cam kết.

 Tóm lại vấn đề “Hợp đồng cung cấp dịch vụ”

Hợp đồng cung cấp dịch vụ được lập ra nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của hai bên. Một bên là người thực hiện dịch vụ, một bên là người thuê dịch vụ. Với những chia sẻ trong bài viết này, hy vọng sẽ hữu ích đối với mọi người.

5/5 - (100 bình chọn)