Giấy ủy quyền cá nhân theo mẫu được tổng hợp mới nhất

0
1699
Giấy ủy quyền cá nhân

Bạn muốn tìm hiểu về giấy ủy quyền cá nhân. Đây là văn bản pháp lý dùng để ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện thay cho mình thực hiện một hoặc nhiều công việc. Trong phạm vi quy định nội dung của giấy ủy quyền. Vậy gồm có những mẫu giấy ủy quyền cá nhân nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết “Giấy ủy quyền cá nhân theo mẫu được tổng hợp mới nhất

Giấy ủy quyền cá nhân theo mẫu được tổng hợp mới nhất


Giấy ủy quyền cá nhân dùng trong nhiều trường hợp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————– o0o ————-

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)
– Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;
……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ tên:………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………..
Số CMND: …………..Cấp ngày: ……………………….Nơi cấp:……………………….
Quốc tịch:………………………………………………………………………………………
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:
Họ tên:…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………
Số CMND: ……………….Cấp ngày: ……………….Nơi cấp:……………………………
Quốc tịch:………………………………………………………………………………………
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
IV. CAM KẾT
– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ghi trong giấy ủy quyền cá nhân trên.
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

 
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

Giấy ủy quyền cá nhân hay dùng

Giấy ủy quyền cá nhân được cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ———— 

GIẤY ỦY QUYỀN
– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015
– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:
I. BÊN ỦY QUYỀN:
Họ và tên:………………………………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………..
Số CMTND:……………………………………………..Ngày cấp:…………………….
Nơi cấp:……………………………………………………………………………………..
Quốc tịch:………………………………………………………………………………….
II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….
Số CMTND:…………………………………………. cấp:……………………………….
Nơi cấp:……………………………………………………………………………………..
Quốc tịch:……………………………………………………………………………………..
III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
1. Phạm vi Ủy quyền
………………………………………………………………………………………………..
2. Thời gian Ủy quyền
……………………………………………………………………………………………….
IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền
……………………………………………………………………………………………
2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền
…………………………………………………………………………………………..
V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin giấy ủy quyền cá nhân trên
– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.
Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
…………………………………………………………………………………………………….
XEM THÊM: Giấy ủy quyền bằng tiếng anh

Trường hợp pháp lý đặc biệt về ủy quyền
Cha mẹ là người đại điện đương nhiên (không cần phải có giấy ủy quyền cá nhân) đối với con chưa thành niên ( dưới 15 tuổi);
– Vợ chồng có thể xác lập giấy ủy quyền để định đoạt tài sản chung hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Tại quy định theo khoản 3 Điều 213 Bộ luật dân sự năm 2015 về sở hữu chung vợ chồng.
– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền (trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự đó phải do người đủ 18 tuổi trở lên xác lập và thực hiện) được quy định tại khoản 3 Điều 138 Bộ luật dân sự năm 2015 về đại diện theo ủy quyền.

Tóm lại vấn đề giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân thực sự cần thiết khi muốn ủy quyền cho người khác, làm thay công việc của mình. Bạn đọc có thể sẽ biết thêm nhiều thông tin mới, sau khi đọc qua bài đọc này.

5/5 - (100 bình chọn)