Giải thể doanh nghiệp: Hồ sơ, thủ tục, trình tự cần biết

0
1194
Giải thế doanh nghiệp

Bạn đang có thắc mắc về việc giải thể doanh nghiệp sẽ trải qua những thủ tục gì? Hồ sơ, trình tự để thực hiện ra sao? Giải thể doanh nghiệp là thủ tục để chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp, được thực hiện với tư cách là chủ thể kinh  doanh bằng cách thanh lí tài sản của doanh nghiệp để trả các khoản nợ cho chủ nợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết “Giải thể doanh nghiệp: Hồ sơ, thủ tục, trình tự cần biết

Trường hợp giải thể công ty, doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp có thể xảy ra trong trường hợp dưới đây:

 • Trường hợp tự nguyện: Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân và của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Và của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn. Và của Đại hội đồng cổ đông đối với loại hình công ty cổ phần.
 • Trường hợp bị cơ quan chức năng yêu cầu phải giải thể: Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hay công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Điều kiện để giải thể công ty, doanh nghiệp

Doanh nghiệp có thể giải thể khi đáp ứng toàn bộ các điều kiện sau:

 • Bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp, như lương của người lao động, nợ thuế, cũng như nợ bảo hiểm xã hội và khoản nợ đối với các đối tác làm ăn.
 • Doanh nghiệp đang không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa Án hay  Trọng tài thương mại.

Trường hợp doanh nghiệp không còn khả năng thực hiện thanh toán (mất khả năng thanh toán) thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục phá sản theo đúng quy định của Luật phá sản 2014.

Hồ sơ để giải thể công ty, doanh nghiệp

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014, hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ:

 • Thông báo về vấn đề giải thể doanh nghiệp của công ty;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp, cũng như danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, bao gồm tất cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội và người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Con dấu, giấy chứng nhận mẫu dấu;

Thủ tục để giải thể công ty, doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án

Đối với trường hợp công ty bị giải thể do vấn đề bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa Án, thì thủ tục giải thể doanh nghiệp được thực hiện theo các bước:
Bước 1. Ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của Tòa án hay quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau đó cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ chuyển sang tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về việc đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể doanh nghiệp.
Bước 2. Sau khi bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay nhận được quyết định giải thể doanh nghiệp của Tòa Án,thì doanh nghiệp phải triệu tập họp để ra quyết định giải thể công ty (Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân và quyết định của chủ sở hữu công ty hay của Hội đồng thành viên đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn; và quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)
Doanh nghiệp giải thể phải gửi:

 • Danh sách các chủ nợ, phương thức giải quyết nợ đối với từng chủ nợ: địa điểm, phương thức thanh toán, cách thức và thời hạn thanh toán.
 • Quyết định giải thể công ty

Đến các cơ Quan sau:

 • Cơ quan quản lý thuế trực tiếp
 • Người lao động
 • Niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp
 • Các chủ nợ
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh ra thông báo về vấn đề giải thể doanh nghiệp
Sau 180 ngày kể từ ngày có thông báo tình trạng giải thể doanh nghiệp mà không có sự phản đối của bên có liên quan hay trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị giải thể của doanh nghiệp. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo giải thể doanh nghiệp, đồng thời chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử.
Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của chủ doanh nghiệp

Thủ tục giải thể đối với các loại hình doanh nghiệp chỉ khác nhau về giấy tờ của hồ sơ, còn về trình tự thực hiện thủ tục giải thể là giống nhau:
Bước 1: Thực hiện thủ tục với Tổng Cục Hải Quan nếu doanh nghiệp đang có hoạt động xuất nhập khẩu.
Doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục về việc xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan. Nếu doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Thông tư này được quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.
Hồ sơ xin xác nhận hoàn thuế của Tổng cục hải quan bao gồm

 • Văn bản đề nghị về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (theo mẫu)
 • Bản chụp của giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp

Bước 2: Thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế (thông báo việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế) với cơ quan quản lý thuế.
Doanh nghiệp khi tiến hành giải thể doanh nghiệp thì phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trước với cơ quan quản lý thuế theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Hồ sơ để thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên hay Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Văn bản đề nghị về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải bổ sung thêm văn bản xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục Hải Quan;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (của chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân và của chủ sở hữu và Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cũng như của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần);

Bước 3: Thực hiện thủ tục giải thể công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thông báo giải thể doanh nghiệp gửi lên phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đang đặt trụ sở chính bao gồm các giấy tờ sau:

 • Quyết định giải thể công ty
 • Biên bản hợp về việc giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản thanh lý tài sản
 • Thông báo hủy mẫu dấu (theo mẫu được quy định).
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Danh sách các chủ nợ, phương án giải quyết (nếu có)
 • Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập trước năm 2015 mà sử dụng con dấu do cơ quan Công An cấp thì cần phải thực hiện thủ tục trả lại mẫu con dấu cho cơ quan Công An. Hồ sơ trả con dấu bao gồm:

 • Công văn xin trả mã dấu
 • Bản sao của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu do Công an cấp

Ngoài việc gửi thông bảo giải thể doanh nghiệp tới phòng đăng ký kinh doanh, thì chủ doanh nghiệp còn phải gửi thông báo về quyết định giải thể của mình tới người lao động, đồng thời đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cũng như phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính.
Thời hạn giải quyết
Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định về việc giải thể doanh nghiệp mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hay phản đối của các bên có liên quan bằng văn bản. Cơ quan đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý doanh nghiệp trong Cở sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể và đồng thời ra Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.
XEM THÊM: Công văn đòi nợ theo mẫu dùng cho doanh nghiệp, cá nhân
Tóm lại vấn đề ” Giải thể doanh nghiệp”
Giải thể doanh nghiệp đơn giản là thủ tục được quy định tại Luật Doanh nghiệp để doanh nghiệp thực hiện rút lui khỏi thị trường. Hy vọng với bài chia sẻ trên sẽ mang lại những kiến thức hữu ích cho người đọc.

5/5 - (100 bình chọn)