Home Học tiếng Anh Tiếng Anh 7 | Soạn Anh 7 | Giải SGK tiếng Anh lớp 7 mới nhất

Tiếng Anh 7 | Soạn Anh 7 | Giải SGK tiếng Anh lớp 7 mới nhất

Tài liệu Soạn Tiếng Anh lớp 7 do Jes.edu.vn biên soạn sẽ được phân thành các phần: Soạn Anh 7, Từ vựng Tiếng Anh lớp 7, Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 và bài tập Tiếng Anh lớp 7 có nội dung sát với sách giáo khoa Global Success. Hy vọng rằng các tài liệu này sẽ là nguồn tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn nắm vững kiến thức hơn.

Giải Tiếng Anh 7 Global Success

Unit 1: Hobbies

 1. Từ vựng Unit 1: Hobbies – Global Success
 2. Grammar Unit 1: Hobbies – Global Success
 3. Unit 1 Getting Started (trang 8, 9) – Global Success có đáp án
 4. Unit 1: A Closer Look 1 (trang 10,11) – Global Success có đáp án
 5. Unit 1 A Closer Look 2 (trang 11,12) – Global Success có đáp án
 6. Unit 1 Communication (trang 13) – Global Success có đáp án
 7. Unit 1 Skill 1 (trang 14) – Global Success có đáp án
 8. Unit 1 Skill 2 (trang 15) – Global Success có đáp án
 9. Unit 1 Looking back (trang 16) – Global Success có đáp án
 10. Unit 1 Project (trang 17) – Global Success có đáp án

Unit 2: Healthy living

 1. Từ vựng Unit 2: Healthy Living – Global Success
 2. Grammar Unit 2: Healthy Living – Global Success
 3. Unit 2 Getting Started (trang 18, 19) – Global Success có đáp án
 4. Unit 2 A Closer Look 1 (trang 20) – Global Success có đáp án
 5. Unit 2 A Closer Look 2 (trang 21,22) – Global Success có đáp án
 6. Unit 2 Communication (trang 22) – Global Success có đáp án
 7. Unit 2 Skill 1 (trang 23) – Global Success có đáp án
 8. Unit 2 Skill 2 (trang 24,25) – Global Success có đáp án
 9. Unit 2 Looking back (trang 26) – Global Success có đáp án
 10. Unit 2 Project (trang 27) – Global Success có đáp án

Unit 3: Community Service

 1. Từ vựng Unit 3: Community Service – Global Success
 2. Grammar Unit 3: Community Service – Global Success
 3. Unit 3 Getting Started (trang 28, 29) – Global Success có đáp án
 4. Unit 3 A Closer Look 1 (trang 30,31) – Global Success có đáp án
 5. Unit 3 A Closer Look 2 (trang 31,32) – Global Success có đáp án
 6. Unit 3 Communication (trang 32,33) – Global Success có đáp án
 7. Unit 3 Skill 1 (trang 34) – Global Success có đáp án
 8. Unit 3 Skill 2 (trang 35) – Global Success có đáp án
 9. Unit 3 Looking back (trang 36) – Global Success có đáp án
 10. Unit 3 Project (trang 37) – Global Success có đáp án

Review 1

 1. Review 1 Language (trang 38) – Global Success có đáp án
 2. Review 1 Skills (trang 39) – Global Success có đáp án

Unit 4: Music and arts

 1. Từ vựng Unit 4: Music and Arts – Global Success
 2. Grammar Unit 4: Music and Arts – Global Success
 3. Unit 4 Getting Started (trang 40,41) – Global Success có đáp án
 4. Unit 4 A Closer Look 1 (trang 42) – Global Success có đáp án
 5. Unit 4 A Closer Look 2 (trang 43,44) – Global Success có đáp án
 6. Unit 4 Communication (trang 45) – Global Success có đáp án
 7. Unit 4 Skill 1 (trang 46) – Global Success có đáp án
 8. Unit 4 Skill 2 (trang 47) – Global Success có đáp án
 9. Unit 4 Looking back (trang 48) – Global Success có đáp án
 10. Unit 4 Project (trang 49) – Global Success có đáp án

Unit 5: Food and drink

 1. Từ vựng Unit 5: Food and Drink – Global Success
 2. Grammar Unit 5: Food and Drink – Global Success
 3. Unit 5 Getting Started (trang 50,51) – Global Success có đáp án
 4. Unit 5 A Closer Look 1 (trang 52) – Global Success có đáp án
 5. Unit 5 A Closer Look 2 (trang 53) – Global Success có đáp án
 6. Unit 5 Communication (trang 55) – Global Success có đáp án
 7. Unit 5 Skill 1 (trang 56) – Global Success có đáp án
 8. Unit 5 Skill 2 (trang 57) – Global Success có đáp án
 9. Unit 5 Looking back (trang 58) – Global Success có đáp án
 10. Unit 5 Project (trang 59) – Global Success có đáp án

Unit 6: A visit to a school

 1. Từ vựng Unit 6: A Visit to a School – Global Success
 2. Grammar Unit 6: A Visit to a School – Global Success
 3. Unit 6 Getting Started (trang 60,61) – Global Success có đáp án
 4. Unit 6 A Closer Look 1 (trang 62) – Global Success có đáp án
 5. Unit 6 A Closer Look 2 (trang 63,64) – Global Success có đáp án
 6. Unit 6 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án
 7. Unit 6 Skill 1 (trang 66) – Global Success có đáp án
 8. Unit 6 Skill 2 (trang 67) – Global Success có đáp án
 9. Unit 6 Looking back (trang 68) – Global Success có đáp án
 10. Unit 6 Project (trang 69) – Global Success có đáp án

Review 2

 1. Review 2 Language (trang 70) – Global Success có đáp án
 2. Review 2 Skills (trang 71) – Global Success có đáp án

Unit 7: Traffic

 1. Từ vựng Unit 7: Traffic – Global Success
 2. Grammar Unit 7: Traffic – Global Success
 3. Unit 7 Getting Started (trang 72,73) – Global Success có đáp án
 4. Unit 7 A Closer Look 1 (trang 74) – Global Success có đáp án
 5. Unit 7 A Closer Look 2 (trang 75,76) – Global Success có đáp án
 6. Unit 7 Communication (trang 64,65) – Global Success có đáp án
 7. Unit 7 Skill 1 (trang 78) – Global Success có đáp án
 8. Unit 7 Skill 2 (trang 79) – Global Success có đáp án
 9. Unit 7 Looking back (trang 80) – Global Success có đáp án
 10. Unit 7 Project (trang 81) – Global Success có đáp án

Unit 8: Films

 1. Từ vựng Unit 8: Films – Global Success
 2. Grammar Unit 8: Films – Global Success
 3. Unit 8 Getting Started (trang 82,83) – Global Success có đáp án
 4. Unit 8 A Closer Look 1 (trang 84) – Global Success có đáp án
 5. Unit 8 A Closer Look 2 (trang 85, 86) – Global Success có đáp án
 6. Unit 8 Communication (trang 86,87) – Global Success có đáp án
 7. Unit 8 Skill 1 (trang 87, 88) – Global Success có đáp án
 8. Unit 8 Skill 2 (trang 89) – Global Success có đáp án
 9. Unit 8 Looking back (trang 90) – Global Success có đáp án
 10. Unit 8 Project (trang 91) – Global Success có đáp án

Unit 9: Festivals around the world

 1. Từ vựng Unit 9: Festivals Around the World – Global Success
 2. Grammar Unit 9: Festivals Around the World – Global Success
 3. Unit 9 Getting Started (trang 93) – Global Success có đáp án
 4. Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94) – Global Success có đáp án
 5. Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96) – Global Success có đáp án
 6. Unit 9 Communication (trang 96,97) – Global Success có đáp án
 7. Unit 9 Skill 1 (trang 97, 98) – Global Success có đáp án
 8. Unit 9 Skill 2 (trang 99) – Global Success có đáp án
 9. Unit 9 Looking back (trang 100) – Global Success có đáp án
 10. Unit 9 Project (trang 101) – Global Success có đáp án

Review 3

 1. Review 3 Language (trang 102) – Global Success có đáp án
 2. Review 3 Skills (trang 103) – Global Success có đáp án

Unit 10: Energy sources

 1. Từ vựng Unit 10: Energy sources – Global Success
 2. Grammar Unit 10: Energy sources – Global Success
 3. Unit 10 Getting Started (trang 104, 105) – Global Success có đáp án
 4. Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106) – Global Success có đáp án
 5. Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108) – Global Success có đáp án
 6. Unit 10 Communication (trang 109) – Global Success có đáp án
 7. Unit 10 Skill 1 (trang 110) – Global Success có đáp án
 8. Unit 10 Skill 2 (trang 111) – Global Success có đáp án
 9. Unit 10 Looking back (trang 112) – Global Success có đáp án
 10. Unit 10 Project (trang 113) – Global Success có đáp án

Unit 11: Travelling in the future

 1. Từ vựng Unit 11: Travelling in the future – Global Success
 2. Grammar Unit 11: Travelling in the future – Global Success
 3. Unit 11 Getting Started (trang 114, 115) – Global Success có đáp án
 4. Unit 11 A Closer Look 1 (trang 116, 117) – Global Success có đáp án
 5. Unit 11 A Closer Look 2 (trang 117, 118) – Global Success có đáp án
 6. Unit 11 Communication (trang 119) – Global Success có đáp án
 7. Unit 11 Skill 1 (trang 120) – Global Success có đáp án
 8. Unit 11 Skill 2 (trang 121) – Global Success có đáp án
 9. Unit 11 Looking back (trang 122) – Global Success có đáp án
 10. Unit 11 Project (trang 123) – Global Success có đáp án

Unit 12: English speaking countries

 1. Từ vựng Unit 12: English-speaking countries – Global Success
 2. Grammar Unit 12: English-speaking countries – Global Success
 3. Unit 12 Getting Started (trang 124, 125) – Global Success có đáp án
 4. Unit 12 A Closer Look 1 (trang 126, 127) – Global Success có đáp án
 5. Unit 12 A Closer Look 2 (trang 127, 128) – Global Success có đáp án
 6. Unit 12 Communication (trang 128, 129) – Global Success có đáp án
 7. Unit 12 Skill 1 (trang 130) – Global Success có đáp án
 8. Unit 12 Skill 2 (trang 131) – Global Success có đáp án
 9. Unit 12 Looking back (trang 132) – Global Success có đáp án
 10. Unit 12 Project (trang 133) – Global Success có đáp án

Review 4

 1. Review 4 Language (trang 134) – Global Success có đáp án
 2. Review 4 Skills (trang 135) – Global Success có đáp án
Phan Long là cựu sinh viên ngành Báo chí của trường Đại học Xã hội & Nhân văn TPHCM. Từng đảm nhận vị trí content creator tại nhiều công ty lớn, mong rằng những bài viết mà Long mang đến sẽ thực sự hữu ích với các bạn.