Home Học tiếng Anh Từ điển Giác Quan Tiếng Anh Là Gì

Giác Quan Tiếng Anh Là Gì

“Giác quan” trong tiếng Anh được dịch là “sense”.“Giác quan” là một khái niệm trong ngữ cảnh sinh học và y học, đề cập đến các cơ quan và hệ thống trong cơ thể chúng ta, giúp cảm nhận và tương tác với môi trường xung quanh. Phiên âm cho từ “sense”:

 • Tiếng Anh Mỹ (US): /sɛns/
 • Tiếng Anh Anh (UK): /sɛns/

Dưới đây là các từ vựng liên quan đến “giác quan” trong tiếng Anh:

 • Sensory: (adj.) Thuộc về giác quan.
 • Perception: (n.) Nhận thức – quá trình nhận biết và hiểu thông tin từ giác quan.
 • Stimulus: (n.) Kích thích – tác nhân gây ra phản ứng trong giác quan.
 • Receptor: (n.) Cơ quan cảm nhận – bộ phận của giác quan nhận biết kích thích.
 • Threshold: (n.) Ngưỡng – mức độ tối thiểu cần thiết để kích thích giác quan.
 • Sensitize: (v.) Làm nhạy cảm – làm tăng khả năng phản ứng của giác quan.
 • Awareness: (n.) Sự nhận thức – sự ý thức về môi trường xung quanh.
 • Stimulate: (v.) Kích thích – gây ra phản ứng hoặc sự hoạt động trong giác quan.
 • Impairment: (n.) Sự suy giảm – mất mát hoặc sự suy giảm về khả năng của giác quan.
 • Sensory experience: (n.) Trải nghiệm giác quan – trải qua thông tin từ các giác quan.

Một số câu ví dụ sử dụng các từ vựng liên quan đến “giác quan” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The sensory organs play a crucial role in our ability to experience and interpret the world around us.
  • Các cơ quan giác quan đóng vai trò quan trọng trong khả năng trải nghiệm và hiểu thế giới xung quanh.
 2. An increased level of noise can sensitize the auditory system, making individuals more aware of their surroundings.
  • Mức độ tiếng ồn tăng có thể làm nhạy cảm hệ thống thính giác, làm cho cá nhân nhận thức tốt hơn về môi trường xung quanh.
 3. Certain medications may cause impairment of the visual threshold, affecting the ability to perceive light and color.
  • Một số loại thuốc có thể gây ra sự suy giảm về ngưỡng thị giác, ảnh hưởng đến khả năng nhận biết ánh sáng và màu sắc.
 4. The sensory experience of tasting exotic spices awakened a new appreciation for different flavors.
  • Trải nghiệm giác quan của việc nếm các loại gia vị kỳ lạ đã đánh thức sự đánh giá mới về các hương vị khác nhau.
 5. Regular exercise can positively impact sensory awareness, enhancing the ability to feel and control movements.
  • Việc tập luyện thường xuyên có thể tác động tích cực đến nhận thức giác quan, nâng cao khả năng cảm nhận và kiểm soát các chuyển động.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM