Home Học tiếng Anh Từ điển Giá trị tiếng anh là gì

Giá trị tiếng anh là gì

“Giá trị” trong tiếng Anh được dịch là “value”. Trong ngữ cảnh khác nhau, “giá trị” có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau như giá trị đạo đức, giá trị kinh tế, giá trị gia đình, giá trị nghệ thuật và giá trị trong toán học. Phiên âm của từ “value” như sau:

 • Tiếng Anh (Mỹ): /ˈvæljuː/
 • Tiếng Anh (Anh): /ˈvæljuː/

Dưới đây là 12 từ vựng liên quan đến “giá trị” trong tiếng Anh:

 1. Ethics (Noun): Đạo đức.
 2. Principle (Noun): Nguyên tắc.
 3. Morality (Noun): Đạo đức học.
 4. Cost (Noun): Chi phí.
 5. Worth (Noun): Giá trị, giá cả.
 6. Family Values (Noun): Giá trị gia đình.
 7. Aesthetic (Adjective/Noun): Thẩm mỹ.
 8. Numerical Value (Noun): Giá trị số.
 9. Cultural Values (Noun): Giá trị văn hóa.
 10. Intrinsic Value (Noun): Giá trị nội tại.
 11. Asset (Noun): Tài sản, giá trị.
 12. Appraisal (Noun): Sự định giá, đánh giá giá trị.

Một số câu ví dụ liên quan đến “giá trị” trong tiếng Anh và được dịch sang tiếng Việt:

 1. Ethics play a crucial role in business decisions, guiding professionals to uphold principles and values even in challenging situations.
  • Đạo đức đóng một vai trò quan trọng trong quyết định kinh doanh, hướng dẫn các chuyên gia duy trì nguyên tắc và giá trị ngay cả trong tình huống khó khăn.
 2. The worth of a product is often determined by its quality, functionality, and how well it meets the needs of consumers.
  • Giá trị của một sản phẩm thường được xác định bởi chất lượng, tính năng và khả năng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
 3. Cultural values shape the traditions and behaviors of a society, influencing how individuals interact and express themselves.
  • Giá trị văn hóa định hình các truyền thống và hành vi của một xã hội, ảnh hưởng đến cách mà cá nhân tương tác và tỏ ý bản thân.
 4. Investors often assess the intrinsic value of a company before deciding to invest, considering factors beyond its current market price.
  • Nhà đầu tư thường đánh giá giá trị nội tại của một công ty trước khi quyết định đầu tư, xem xét các yếu tố ngoài giá thị trường hiện tại.
 5. Family values play a crucial role in shaping the upbringing of children, instilling a sense of morality and responsibility.
  • Giá trị gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình việc nuôi dưỡng trẻ, truyền đạt một ý thức về đạo đức và trách nhiệm.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM