Home Chưa phân loại Gàu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Gàu tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Gàu” có nghĩa là Dandruff với phiên âm Anh – Anh /ˈdændrʌf/ và Anh – Mỹ /ˈdændrəf/

Một số từ liên quan đến “Gàu”

  • Flaky scalp – /ˈfleɪki skælp/: Đầu gàu, đầu bong tróc.
  • Anti-dandruff shampoo – /ˈæn.ti ˈdæn.drəf ˈʃæm.puː/: Shampoo chống gàu.
  • Scalp condition – /skælp kənˈdɪʃən/: Tình trạng da đầu.
  • Dry scalp – /draɪ skælp/: Da đầu khô.
  • Seborrheic dermatitis – /ˌsɛb.əˈrɪf.ɪk ˌdɜː.məˈtaɪ.tɪs/: Viêm nhiễm da đầu.
  • Flakes – /fleɪks/: Bong tróc, vảy.
  • Itchy scalp – /ˈɪtʃi skælp/: Da đầu ngứa
  • Hair and scalp treatment – /hɛr ænd skælp ˈtriːt.mənt/: Phương pháp điều trị tóc và da đầu.
  • Moisturizing shampoo – /ˈmɔɪs.tʃəˌraɪzɪŋ ˈʃæm.puː/: Shampoo dưỡng ẩm.
  • Exfoliating scalp scrub – /ɪkˈsfəʊ.li.eɪtɪŋ skælp skrʌb/: Sản phẩm tẩy tế bào chết cho da đầu.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Gàu” và dịch nghĩa

1. I need to switch to an anti-dandruff shampoo; my scalp is itchy.
=> Tôi cần chuyển sang một loại shampoo chống gàu; da đầu của tôi đang ngứa.

2. His dark clothes often reveal dandruff flakes on his shoulders.
=> Những chiếc áo màu đậm của anh ấy thường thể hiện những vảy gàu trên vai.

3. She tried various remedies to combat persistent dandruff issues.
=> Cô ấy đã thử nhiều phương pháp để đối phó với vấn đề gàu kéo dài.

4. Using a moisturizing shampoo can help alleviate dryness associated with dandruff.
=> Sử dụng một loại shampoo dưỡng ẩm có thể giúp giảm bớt sự khô ráp liên quan đến gàu.

5. He often scratches his head due to the discomfort caused by dandruff.
=> Anh ấy thường xuyên gãi đầu vì sự không thoải mái do gàu gây ra.

6. Anti-dandruff treatments range from specialized shampoos to natural remedies.
=> Các phương pháp chống gàu đa dạng từ các loại shampoo chuyên biệt đến các phương pháp tự nhiên.

7. People with seborrheic dermatitis may experience more severe forms of dandruff.
=> Người mắc bệnh viêm nhiễm da seborrheic có thể trải qua các dạng gàu nặng hơn.

8. Regular hair and scalp maintenance can reduce the occurrence of dandruff.
=> Việc bảo quản đều đặn tóc và da đầu có thể giảm sự xuất hiện của gàu.

9. An itchy and flaky scalp is a common symptom of dandruff.
=> Một da đầu ngứa và nổi vảy là triệu chứng phổ biến của gàu.

10. She sought advice from a dermatologist to address her persistent dandruff problem.
=> Cô ấy tìm kiếm lời khuyên từ một bác sĩ da liễu để giải quyết vấn đề gàu kéo dài của mình.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.