Home Chưa phân loại Dược sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Dược sĩ tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Dược sĩ” có nghĩa là Pharmacist với phiên âm Anh – Anh /ˈfɑːməsɪst/ và Anh – Mỹ /ˈfɑːrməsɪst/

Một số từ liên quan đến “Dược sĩ”

  • Pharmaceuticals – /ˌfɑːrməˈsuːtɪkəlz/: Ngành dược học.
  • Dispense – /dɪˈspɛns/: Phát thuốc.
  • Over-the-counter – /ˈoʊvər ðə ˈkaʊntər/: Không cần đơn thuốc.
  • Patient counseling – /ˈpeɪʃənt ˈkaʊnsəlɪŋ/: Tư vấn cho bệnh nhân.
  • Pharmaceutical industry – /ˌfɑːrməˈsuːtɪkəl ˈɪndəstri/: Ngành công nghiệp dược phẩm.
  • Drug interaction – /drʌɡ ˌɪntərˈækʃən/: Tác động thuốc.
  • Adverse reactions – /ˈædvɜːrs riˈækʃənz/: Phản ứng phụ.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Dược sĩ” và dịch nghĩa

1. I always consult the pharmacist before trying a new medication.
=> Tôi luôn thảo luận với dược sĩ trước khi thử một loại thuốc mới.

2. The pharmacist filled the prescription quickly and provided helpful information about the medication.
=> Dược sĩ nhanh chóng làm đơn thuốc và cung cấp thông tin hữu ích về loại thuốc.

3. If you have any questions about the medication, ask the pharmacist for assistance.
=> Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về loại thuốc, hãy hỏi dược sĩ để được giúp đỡ.

4. The pharmacist explained the possible side effects of the medication to the patient.
=> Dược sĩ giải thích về các tác dụng phụ có thể xảy ra do loại thuốc đó đối với bệnh nhân.

5. Pharmacists play a crucial role in ensuring the safe and effective use of medications.
=> Dược sĩ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sử dụng an toàn và hiệu quả của các loại thuốc.

6. The pharmacist provided detailed instructions on how to take the medication properly.
=> Dược sĩ cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách sử dụng đúng cách loại thuốc.

7. Patients can rely on the pharmacist to offer guidance on managing their medication regimen.
=> Bệnh nhân có thể tin tưởng vào dược sĩ để có sự hướng dẫn về cách quản lý liều lượng thuốc.

8. The pharmacist checked for potential drug interactions before dispensing the medication.
=> Dược sĩ kiểm tra tác động tương tác của thuốc trước khi phát thuốc.

9. A pharmacist must have a deep understanding of various medications and their effects.
=> Một dược sĩ phải có sự hiểu biết sâu sắc về các loại thuốc khác nhau và tác động của chúng.

10. The pharmacist is responsible for ensuring the accuracy of medication labels and instructions.
=> Dược sĩ chịu trách nhiệm đảm bảo sự chính xác của nhãn và hướng dẫn của thuốc.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.