Home Học tiếng Anh Từ điển Điếc tiếng anh là gì? Cách đọc đúng nhất

Điếc tiếng anh là gì? Cách đọc đúng nhất

“Điếc” trong tiếng Anh được gọi là Deaf.
Phiên âm cách đọc Deaf
– Theo UK: /def/
– Theo US: /def/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Điếc”

  • Deaf: /dɛf/ – Điếc
  • Hearing impairment: /ˈhɪrɪŋ ˈɪmˌpɛrˌmənt/ – Sự suy giảm thính giác
  • Sign language: /saɪn ˈlæŋɡwɪdʒ/ – Ngôn ngữ ký hiệu
  • Cochlear implant: /ˈkɒklɪər ˈɪmplænt/ – Implant não tai
  • Lip reading: /lɪp ˈrɛdɪŋ/ – Đọc môi
  • Auditory processing: /ˈɔdɪtəri ˈproʊˌsɛsɪŋ/ – Xử lý thính giác
  • Deaf community: /dɛf kəˈmjunəti/ – Cộng đồng người điếc
  • American Sign Language (ASL): /əˈmɛrɪkən saɪn ˈlæŋɡwɪdʒ/ – Ngôn ngữ ký hiệu Mỹ
  • Deaf culture: /dɛf ˈkʌltʃər/ – Văn hóa người điếc
  • Assistive devices: /əˈsɪstɪv dɪˈvaɪsɪz/ – Thiết bị hỗ trợ

6 Câu có chứa từ “Điếc” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Deaf people often use sign language as their primary means of communication.
-> Người điếc thường sử dụng ngôn ngữ ký hiệu làm phương tiện giao tiếp chính của họ.

2. Cochlear implants can significantly improve hearing for some deaf individuals.
-> Implant não tai có thể cải thiện đáng kể thính giác cho một số người điếc.

3. Lip reading is a valuable skill for many deaf individuals to understand spoken language.
-> Đọc môi là một kỹ năng quý giá giúp nhiều người điếc hiểu ngôn ngữ nói.

4. The deaf community celebrates its unique language and culture.
-> Cộng đồng người điếc kỷ niệm ngôn ngữ và văn hóa độc đáo của họ.

5. Deaf individuals contribute richly to society, showcasing the diverse talents and resilience within their community.
-> Người điếc đóng góp một cách phong phú cho xã hội, thể hiện sự tài năng đa dạng và sự kiên cường trong cộng đồng của họ.

6. Deaf culture emphasizes the importance of visual communication and community connection.
-> Văn hóa người điếc nhấn mạnh sự quan trọng của giao tiếp hình ảnh và kết nối cộng đồng.

Sau khi đọc bài viết mà chúng tôi đã chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Điếc” và các từ vựng liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé !

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM