Home Chưa phân loại Di Truyền Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Di Truyền Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Trong Tiếng Anh, Di truyền được gọi là Genetic, có phiên âm cách đọc là /dʒəˈnet.ɪk/.

Di truyền “Genetic” là một khái niệm liên quan đến di truyền học và gen học, nó mô tả những điều có liên quan đến di truyền hoặc gen. Di truyền đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định các đặc tính và tính chất của các sinh vật.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “di truyền” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Genetic material: Vật liệu di truyền
 2. Genetic code: Mã di truyền
 3. Genetic variation: Biến đổi di truyền
 4. Genetic diversity: Đa dạng di truyền
 5. Genetic mutation: Đột biến di truyền
 6. Genetic engineering: Kỹ thuật gen
 7. Genetic modification: Sửa gen
 8. Genetic testing: Kiểm tra gen
 9. Genetic disorder: Rối loạn di truyền
 10. Genetic counseling: Tư vấn di truyền

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Genetic” với nghĩa là “di truyền” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Genetic factors play a crucial role in determining susceptibility to certain diseases.
  => Những yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong việc xác định khả năng mắc phải một số bệnh.
 2. The researchers are studying the genetic basis of inherited disorders to develop better treatment options.
  => Các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu cơ sở di truyền của các rối loạn di truyền để phát triển các phương án điều trị tốt hơn.
 3. Genetic testing can provide valuable information about an individual’s risk of developing certain health conditions.
  => Kiểm tra di truyền có thể cung cấp thông tin quý giá về rủi ro mắc phải một số tình trạng sức khỏe cụ thể của cá nhân.
 4. The study aims to identify genetic markers associated with longevity and healthy aging.
  => Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định các dấu hiệu di truyền liên quan đến tuổi thọ và sự lão hóa khỏe mạnh.
 5. Genetic diversity is crucial for the adaptation and survival of a species in changing environments.
  => Sự đa dạng di truyền quan trọng cho sự thích ứng và sự sống sót của một loài trong môi trường biến đổi.
 6. Certain cancers may have a genetic predisposition, making early detection and intervention essential.
  => Một số loại ung thư có thể có sự xu hướng di truyền, làm cho việc phát hiện và can thiệp sớm trở nên quan trọng.
 7. Genetic engineering holds the promise of developing crops with enhanced resistance to pests.
  => Kỹ thuật di truyền hứa hẹn phát triển cây trồng có khả năng chống lại sâu bệnh tốt hơn.
 8. The team is researching the genetic expression of specific traits in different populations.
  => Nhóm đang nghiên cứu biểu hiện di truyền của các đặc điểm cụ thể ở các quần thể khác nhau.
 9. Genetic counseling provides individuals and families with information about inherited conditions and risks.
  => Tư vấn di truyền cung cấp thông tin về các điều kiện di truyền và rủi ro cho cá nhân và gia đình.
 10. Understanding the genetic basis of rare diseases is essential for developing targeted therapies.
  => Hiểu cơ sở di truyền của các bệnh hiếm gặp là điều cần thiết để phát triển các liệu pháp nhắm mục tiêu.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM