Home Học tiếng Anh Từ điển Đau bụng dưới tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất ?

Đau bụng dưới tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất ?

Trong tiếng anh “Đau bụng dưới” nghĩa là Lower abdominal pain
Phiên âm cách đọc Lower abdominal pain /ˈləʊ.ər əˈbɒm.ɪ.nəl peɪn/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Đau bụng dưới”

  • Pelvic pain /ˈpɛlvɪk peɪn/ : Đau ở vùng chậu.
  • Appendicitis /əˌpɛndɪˈsaɪtɪs/ : Viêm ruột thừa.
  • Ovarian cyst /ˈoʊvəriən sɪst/: Nang buồng trứng.
  • Gastrointestinal issues/ˌɡæstroʊɪnˈtɛstɪnl ˈɪʃuz/ : Vấn đề đường ruột.
  • Ectopic pregnancy /ˈɛktəpɪk ˈprɛɡnənsi/: Thai ngoài tử cung.
  • Endometriosis/ˌɛndəˌmiːtriˈoʊsɪs/ : Đau lưng nang.
  • Kidney stones/ˈkɪdni stoʊnz/ : Sỏi thận.
  • Gallbladder inflammation /ˈɡɔlbˌlædər ˌɪnfləˈmeɪʃən/: Viêm túi mật.
  • Urinary tract infection (UTI) /ˈjʊrənɛri trækt ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng đường tiểu.
  • Gynecological conditions /ˌdaɪəˌnɒləˈdʒɪkəl kənˈdɪʃənz/: Các vấn đề phụ khoa.

10 Câu có chứa từ “Đau bụng dưới ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. I’ve been experiencing lower abdominal pain for the past two days.
-> Tôi đã trải qua đau bụng dưới trong hai ngày qua.

2. She went to the doctor due to persistent lower abdominal pain.
-> Cô ấy đến bác sĩ vì đau bụng dưới kéo dài.

3. Lower abdominal pain be caused by various medical conditions.
-> Đau bụng dưới có thể do nhiều tình trạng y tế khác nhau gây ra.

4. If you experience severe lower abdominal pain, seek medical attention.
-> Nếu bạn trải qua đau bụng dưới nặng, hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

5. The patient described the lower abdominal pain as sharp and stabbing.
-> Bệnh nhân mô tả đau bụng dưới như một cảm giác sắc và châm.

6. Gynecological issues can lead to lower abdominal pain in women.
-> Vấn đề phụ khoa có thể dẫn đến đau bụng dưới ở phụ nữ.

7. Lower abdominal pain is a common symptom during menstruation.
-> Đau bụng dưới là một triệu chứng phổ biến trong thời kỳ kinh nguyệt.

8. A sudden onset of lower abdominal pain should not be ignored.
-> Sự xuất hiện đột ngột của đau bụng dưới không nên bị bỏ qua.

9. If you have persistent lower abdominal pain, it’s important to see a doctor.
-> Nếu bạn có đau bụng dưới kéo dài, quan trọng là phải thăm bác sĩ.

10. Lower abdominal pain during pregnancy may require medical evaluation.
-> Đau bụng dưới khi mang thai có thể đòi hỏi đánh giá y tế.

Mong rằng thông qua bài viết trên, những kiến thức mà chúng tôi chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Đau bụng dưới” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt và thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM