Home Học tiếng Anh Từ điển Công nghệ sinh học tiếng anh là gì

Công nghệ sinh học tiếng anh là gì

Công nghệ sinh học tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “biotechnology”. Đây là lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp kỹ thuật từ hệ thống vật sống để phát triển sản phẩm và dịch vụ có lợi ích trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y học, nông nghiệp, và môi trường. Phiên âm của từ “biotechnology”:

 • US: /ˌbaɪ.oʊˈtɛk.nɑː.lə.dʒi/
 • UK: /ˌbaɪəʊˈtek.nɒl.ə.dʒi/

Công nghệ sinh học tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “công nghệ sinh học”:

 • Genetic Engineering (Kỹ thuật di truyền học): Sử dụng các kỹ thuật để thay đổi hoặc chỉnh sửa gen.
 • Bioinformatics (Thống tin sinh học): Sự kết hợp của sinh học và tin học để nghiên cứu và phân tích dữ liệu sinh học.
 • Cloning (Nhân bản): Tạo ra các bản sao chính xác của một hệ thống sống hoặc một phần của nó.
 • Gene Therapy (Điều trị gen): Sử dụng gen để điều trị hoặc chữa trị các bệnh tật.
 • Biopharmaceuticals (Dược phẩm sinh học): Loại thuốc được sản xuất từ các hệ thống sống, thường là từ các tế bào hay protein.
 • Stem Cells (Tế bào gốc): Tế bào có khả năng phát triển thành nhiều loại tế bào khác nhau.
 • Genome Sequencing (Sequencing gen): Phương pháp xác định thứ tự gen trong một tổ chức sống.
 • Transgenic Organisms (Cơ thể biến đổi gen): Các sinh vật có chứa gen từ một loài khác.
 • Fermentation (Lên men): Quá trình sử dụng vi khuẩn hoặc nấm để sản xuất các sản phẩm.
 • Synthetic Biology (Sinh học tổng hợp): Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các hệ thống sống mới từ các thành phần tổng hợp.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “công nghệ sinh học” trong tiếng Anh:

 1. Scientists in biotechnology labs are working on genetic engineering techniques to enhance crop resistance to pests and diseases. Các nhà khoa học tại các phòng thí nghiệm công nghệ sinh học đang nghiên cứu các kỹ thuật kỹ thuật di truyền học để cải thiện khả năng chống lại sâu bệnh và dịch bệnh của cây trồng.
 2. The company specializes in producing biopharmaceuticals using advanced biotechnological methods to develop innovative medical treatments. Công ty chuyên sản xuất dược phẩm sinh học bằng cách sử dụng các phương pháp công nghệ sinh học tiên tiến để phát triển các phương pháp điều trị y tế sáng tạo.
 3. Genome sequencing has revolutionized the field of personalized medicine, allowing for tailored treatments based on an individual’s genetic makeup. Việc sequencing gen đã cách mạng hóa lĩnh vực y học cá nhân hóa, cho phép điều trị được tùy chỉnh dựa trên cấu trúc gen của từng người.
 4. Scientists are exploring synthetic biology to create artificial organisms with specific functions, opening up possibilities for customized microorganisms for various applications. Các nhà khoa học đang khám phá sinh học tổng hợp để tạo ra các sinh vật nhân tạo với chức năng cụ thể, mở ra những khả năng cho các vi sinh vật được tùy chỉnh cho nhiều ứng dụng khác nhau.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM