Home Học tiếng Anh Từ điển Chứng khó đọc tiếng anh là gì

Chứng khó đọc tiếng anh là gì

Chứng khó đọc tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh có thể được gọi là “dyslexia.” Dyslexia là một rối loạn học đọc, giảm khả năng nhận biết và hiểu các từ và âm thanh. Phiên âm của từ “dyslexia”:

 • Tiếng Anh Mỹ: /dɪsˈlɛksiə/
 • Tiếng Anh Anh: /dɪsˈlɛksɪə/ (hoặc /dʌɪsˈlɛksiə/ tùy thuộc vào nguồn thông tin và cách phát âm cụ thể)

Chứng khó đọc tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “chứng khó đọc”:

 • Reading Difficulty (Khó khăn trong đọc): A challenge in recognizing and understanding written words.
 • Phonological Awareness (Nhận thức về âm vị): The ability to recognize and manipulate the sounds of spoken language.
 • Decoding (Giải mã): The process of translating written or printed symbols into sounds or words.
 • Visual Processing (Xử lý hình ảnh): The brain’s ability to interpret and make sense of visual information.
 • Word Recognition (Nhận biết từ): The capability to identify and understand words by sight.
 • Spelling Difficulties (Khó khăn trong việc đánh vần): Challenges in correctly spelling words.
 • Phonics (Âm vị học): A method of teaching reading and spelling by associating sounds with symbols.
 • Cognitive Processing (Xử lý nhận thức): The mental activities related to acquiring and processing information.
 • Multisensory Learning (Học đa giác quan): Learning that involves multiple senses, such as seeing, hearing, and touching.
 • Educational Intervention (Can thiệp giáo dục): Specialized teaching strategies or programs designed to address learning difficulties.

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “chứng khó đọc” trong tiếng Anh, được dịch ra tiếng Việt:

 1. English: What are the common signs and symptoms of dyslexia, and how does it impact an individual’s ability to read and comprehend written language? Vietnamese: Các dấu hiệu và triệu chứng thông thường của chứng khó đọc là gì, và nó làm ảnh hưởng đến khả năng đọc và hiểu ngôn ngữ viết của người đó như thế nào?
 2. English: Can dyslexia be diagnosed at an early age, and what interventions or strategies are effective in supporting individuals with reading difficulties? Vietnamese:Chứng khó đọc có thể được chẩn đoán ở độ tuổi sớm, và những can thiệp hoặc chiến lược nào hiệu quả trong việc hỗ trợ những người gặp khó khăn trong việc đọc?
 3. English: How does dyslexia affect academic performance, and what accommodations can be made in educational settings to assist students with this condition? Vietnamese:Chứng khó đọc làm thế nào ảnh hưởng đến hiệu suất học thuật, và có những điều chỉnh nào có thể được thực hiện trong môi trường giáo dục để hỗ trợ học sinh có điều kiện này?
 4. English: Are there effective strategies or technologies that can be employed to help individuals with dyslexia improve their reading skills and overall literacy? Vietnamese: Có những chiến lược hoặc công nghệ hiệu quả nào có thể được sử dụng để giúp những người có chứng khó đọc cải thiện kỹ năng đọc và chất đọc tổng thể không?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM