Chính trị là gì? Những thông tin bạn cần biết về chính trị

0
1053
Chính trị là gì

Bạn muốn tìm hiểu xem chính trị là gì? Thế nào là hệ thống chính trị? Những câu hỏi thường gặp nhất về chính trị đã được JES tổng hợp lại trong bài viết “Chính trị là gì? Những thông tin bạn cần biết về chính trị” dưới đây.

Định nghĩa chính trị được hiểu như thế nào?

Chính trị được hiểu là toàn bộ những hoạt động liên quan đến các mối quan hệ giữa các giai cấp, các tầng lớp xã hội, giữa các dân tộc,…. Cốt lõi của chính trị chính là vấn đề giành chính quyền, sự tham gia vào công việc của Nhà nước duy trì và sử dụng quyền lực nhà nước. Sự xác định hình thức tổ chức, nhiệm vụ và nội dung hoạt động của Nhà nước.

Chính trị liên quan đến những quyền lợi của giai cấp và nhà nước. Chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng trong đó bao gồm bao gồm hệ tư tưởng chính trị, nhà nước và các đảng phái chính trị xuất hiện khi xã hội phân chia giai cấp dựa trên cơ sở hạ tầng của nền kinh tế nhất định. Chính trị sẽ còn tồn tại khi nào còn giai cấp, còn nhà nước.

Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam, chính trị trước hết chính là bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hiệu lực quản lí của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hệ thống chính trị là gì?

Hệ thống chính trị là một chỉnh thể những tổ chức chính trị và chính trị – xã hội bao gồm những đảng chính trị, Nhà nước, những tổ chức chính trị – xã hội hợp pháp được liên kết với nhau nhằm tác động vào quá trình đời sống xã hội để từ đó củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với những lợi ích của chủ thể giai cấp cầm quyền.

Hệ thống chính trị xuất hiện cùng lúc với sự thống trị của giai cấp, nhà nước. Thực hiện đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền, vì thế hệ thống chính trị mang bản chất của giai cấp của giai cấp cầm quyền. Ở Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động chính là chủ thể của quyền lực. Bởi vậy, hệ thống chính trị ở đây sẽ là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Định nghĩa thể chế chính trị là gì?

Thể chế chính trị là một hệ thống các định chế hợp lại thành một chế độ chính trị. Là hình thức thể hiện những thành phần của hệ thống chính trị thuộc kiến trúc thượng tầng trong xã hội. Chúng bao gồm những đảng phái chính trị, mặt trận Tổ quốc, nhà nước và các tổ chức xã hội khác có vai trò, sự ảnh hưởng lẫn nhau của chúng trong hệ thống chính trị.

Tổ chức chính trị xã hội

Tổ chức chính trị xã hội là gì?

Tổ chức chính trị – xã hội là một trong những tổ chức xã hội góp phần vào công việc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là những tổ chức mang màu sắc chính trị, đại diện cho ý chí của nhiều tầng lớp trong xã hội trong hoạt động của bộ máy nhà nước.

Đây là những tổ chức tự nguyện được thành lập và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương. Những tổ chức xã hội này có điều lệ hoạt động sẽ do hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại biểu các thành viên thông qua. Bao gồm:

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Đây là tổ chức chính trị xã hội tự nguyện của các đoàn thể nhân dân và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, những dân tộc, tôn giáo. Là nơi tập hợp trí tuệ của người Việt Nam yêu nước, nơi thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên và phối hợp với chính quyền thực hiện nền dân chủ, bảo vệ những lợi ích chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Đây là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho ý chí đại đoàn kết và nguyện vọng chân chính của nhân dân Việt Nam. Có nhiệm vụ giám sát, bảo vệ, cũng như tham gia vào quá trình xây dựng, quản lí xã hội. Mặt trận tổ quốc Việt Nam được thành lập dựa trên cơ chế bầu cử dân chủ đã được phân cấp để hoạt động trong phạm vi toàn quốc.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Là nơi tập hợp tầng lớp thanh niên và là đoàn thể của những thanh niên ưu tú, đội dự bị của Đảng. Ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng chính là nơi đào tạo ra các viên chức, cán bộ có phẩm chất tốt trong bộ máy nhà nước, hoặc giữ những nhiệm vụ quan trọng trong các tổ chức chính trị xã hội, có thể kể đến như Ðảng, công đoàn,….

Tổ chức Đoàn thanh niên được thành lập trên phạm vi cả nước và có mặt hầu hết ở các cơ quan, đơn vị, các tổ chức từ trung ương đến địa phương nhằm thu hút thế hệ trẻ tham gia vào những hoạt động xã hội bổ ích, lành mạnh. Từ đó giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật cho các thành viên

Hội nông dân Việt Nam

Là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp nông dân do chính Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ sở chính trị của Nhà nước Việt Nam.

Hội được thành lập nhằm động viên, tổ chức nông dân lao động cả nước tham gia vào sản xuất và giáo dục tinh thần yêu nước. Mặt khác, hội còn đảm nhận trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cũng như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của giai cấp nông dân Việt Nam.

Hội liên hiệp phụ nữ

Đây là tổ chức của nữ giới, đảm nhiệm chức năng đại diện cho quyền bình đẳng, dân chủ cũng như lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Ngoài ra Hội liên hiệp phụ nữ còn tham gia quản lý Nhà nước, tham gia vào quá trình xây dựng Đảng.

Hội hướng dẫn phụ nữ thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước từ đó góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

 

Hội cựu chiến binh Việt Nam

Là tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, một tổ chức trong hệ thống chính trị do chính Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Hoạt động theo đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Hội.

Mục đích của Hội cựu chiến binh Việt Nam chính là tập hợp, đoàn kết cũng như tổ chức, động viên những thế hệ cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

XEM THÊM:Dân chủ là gì? Những thông tin bạn cần biết về dân chủ

Tóm lại vấn đề

Tất cả những thông tin cần thiết về chính trị đều được tổng hợp trong bài viết. Bao gồm những thông tin về hệ thống chính trị, những thể chế cũng như tổ chức chính trị đều được tổng hợp trực tiếp từ Sở Tư Pháp. Hi vọng bạn sẽ tìm được câu trả lời trong bài viết này.

LEAVE A REPLY