Home Học tiếng Anh Từ điển CHẤT KÍCH THÍCH TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC CHUẨN NHẤT

CHẤT KÍCH THÍCH TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC CHUẨN NHẤT

Trong tiếng anh “ chất kích thích “ là “stimulant
Đây là loại chất có khả năng tăng cường hoạt động của hệ thần kinh, làm tăng sự tỉnh táo, tăng cường năng lượng, và cải thiện tâm trạng. Các loại chất kích thích phổ biến bao gồm caffeine, amphetamine, và các loại thuốc kích thích khác.
Phiên âm cách đọc “stimulant” (noun ):
– Theo UK: /ˈstɪm.jə.lənt/
– Theo US:/ˈstɪm.jə.lənt/

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chất kích thích được dịch sang tiếng Việt.

  • Caffeine /kəˈfiːn/ : cô-phêin
  • Amphetamine /ˈæmfɪˌtiːmin/ : am-fê-ta-min
  • Stimulant /ˈstɪmjələnt/ : sti-mu-lant
  • Alertness /əˈlɜːrtnɪs/ : ơ-lơt-nis (sự tỉnh táo)
  • Energy /ˈɛnərdʒi/ : năng lượng
  • Focus /ˈfoʊkəs/ : tập trung
  • Enhance /ɪnˈhæns/ :tăng cường
  • Mood /muːd/ : tâm trạng

Các câu có chứa từ “stimulant” với nghĩa là “chất kích thích” được dịch ra tiếng Việt

1. Doctors may prescribe stimulants to help individuals with attention disorders improve focus and attention span.
=> Bác sĩ có thể kê đơn chất kích thích để giúp những người có vấn đề về sự tập trung cải thiện khả năng tập trung và thời gian chú ý.
2. Caffeine is a common stimulant found in coffee and tea, known for its ability to increase alertness and reduce fatigue.
=> Caffeine là một chất kích thích phổ biến được tìm thấy trong cà phê và trà, nổi tiếng với khả năng tăng sự tỉnh táo và giảm mệt mỏi.
3. Athletes sometimes use stimulants to enhance their performance during competitions.
=> Các vận động viên đôi khi sử dụng chất kích thích để tăng cường hiệu suất của họ trong các cuộc thi.
4. Certain medications for treating attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) contain stimulant ingredients.
=> Một số loại thuốc điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) chứa các thành phần kích thích.
5. It’s important to use stimulants responsibly and under medical guidance to avoid potential side effects.
=> Việc sử dụng chất kích thích cần phải được thực hiện một cách có trách nhiệm và dưới sự hướng dẫn của bác sĩ để tránh các tác dụng phụ có thể xảy ra.

Mong rằng bài viết của mình về chất kích thích ( stimulants ) trong tiếng anh cùng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ chất kích thích trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM