Home Học tiếng Anh Từ điển CHẤT GÂY NGHIỆN TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC ĐÚNG NHẤT

CHẤT GÂY NGHIỆN TIẾNG ANH LÀ GÌ VÀ CÁCH ĐỌC ĐÚNG NHẤT

Trong tiếng anh, “chất gây nghiện“ là “addictive substances
Chất gây nghiện là các chất hoá học có khả năng tạo ra sự phụ thuộc và nghiện, khiến người sử dụng muốn tiếp tục sử dụng chúng mặc dù có những hậu quả xấu. Các loại chất này thường ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và tạo ra cảm giác hứng thú, thoả mãn hoặc giảm căng thẳng.

Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến chất gây nghiện được dịch sang tiếng Việt.

  • Addiction /əˈdɪkʃən/ :Nghiện
  • Substance abuse /ˈsʌbstəns əˈbyus/ : Lạm dụng chất
  • Dependence /dɪˈpɛndəns/ : Sự phụ thuộc
  • Withdrawal /wɪðˈdrɔːəl/ : Rút lui, cai nghiện
  • Rehabilitation /ˌriːhəˌbɪlɪˈteɪʃən/ : Phục hồi, tái habilitation
  • Relapse /rɪˈlæps/ : Tái phát (bệnh, nghiện)
  • Detoxification /diˌtɒksɪfɪˈkeɪʃən/ : Tẩy chất độc hại
  • Substance /ˈsʌbstəns/ : Chất, hợp chất
  • Psychotropic substances /ˌsaɪkoʊˈtrɒpɪk ˈsʌbstənsɪz/ : Chất tâm thần
  • Gateway drug /ˈɡeɪtweɪ drʌɡ/ : Chất gây nghiện mở đường

 

5 câu có chứa từ “addictive substances” với nghĩa là “chất gây nghiện” được dịch ra tiếng Việt.

1. Long-term use of addictive substances can lead to physical and psychological dependence.
=> Việc sử dụng chất gây nghiện trong thời gian dài có thể dẫn đến sự phụ thuộc về mặt vật lý và tâm lý.
2. Addiction treatment often involves addressing the underlying issues that contribute to the use of addictive substances.
=> Điều trị nghiện thường liên quan đến việc giải quyết những vấn đề cơ bản góp phần vào việc sử dụng chất gây nghiện.
3. The misuse of addictive substances can have severe consequences on both physical health and mental well-being.
=> Việc lạm dụng chất gây nghiện có thể gây ra hậu quả nặng nề cho cả sức khỏe về mặt vật lý và tinh thần.
4. Educational programs aim to raise awareness about the dangers of addictive substances and promote a drug-free lifestyle.
=> Các chương trình giáo dục nhằm tăng cường nhận thức về nguy hiểm của chất gây nghiện và thúc đẩy lối sống không sử dụng thuốc.
5. Individuals struggling with addiction may benefit from professional intervention and support to overcome their dependence on addictive substances.
=> Những người đang đấu tranh với nghiện có thể hưởng lợi từ sự can thiệp và hỗ trợ chuyên nghiệp để vượt qua sự phụ thuộc vào chất gây nghiện.

Trên đây là bài viết của mình về chất gây nghiện ( addictive substances ) trong tiếng anh. Hy vọng với những kiến thức chúng mình chia sẻ sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về từ chất gây nghiện trong tiếng anh. Chúc các bạn thành công!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM