Home Từ vựng Chất Đạm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Chất Đạm Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Đúng Nhất

Trong Tiếng Anh, Chất đạm là Protein, có phiên âm cách đọc là /ˈprəʊ.tiːn/ (UK); /ˈproʊ.tiːn/ (US)

Chất đạm “Protein” là một loại chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết cho sự sống sót và hoạt động của cơ thể. Chất đạm còn đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng sinh học, bao gồm xây dựng và sửa chữa tế bào, chức năng enzymatic, chuyển động cơ bắp, hỗ trợ hệ miễn dịch, chức năng transport và nhiều chức năng khác.

1. Dưới đây là một số từ liên quan đến “chất đạm” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Amino substance: Chất amin
 2. Protein structure: Cấu trúc protein
 3. Polypeptide chain: Chuỗi polipeptit
 4. Tertiary structure: Cấu trúc ba chiều
 5. Secondary structure: Cấu trúc tư duy thức ăn
 6. Quaternary structure: Cấu trúc quaternary
 7. Muscle-building element: Nguyên tố xây dựng cơ bắp
 8. Biological properties: Tính chất sinh học
 9. Enzymatic function: Chức năng enzymatic
 10. Transport function: Chức năng transport

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Protein” với nghĩa là “chất đạm” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Eating foods rich in protein is essential for muscle growth.
  => Ăn thực phẩm giàu chất đạm là điều quan trọng cho sự phát triển cơ bắp.
 2. Protein is a crucial component in the repair and maintenance of body tissues.
  => Chất đạm là một thành phần quan trọng trong việc sửa chữa và duy trì các mô trong cơ thể.
 3. Athletes often consume protein supplements to support their training and recovery.
  => Người vận động thường sử dụng thêm chất đạm để hỗ trợ việc tập luyện và phục hồi cơ bắp.
 4. Chicken, fish, and eggs are excellent sources of high-quality protein.
  => Gà, cá, và trứng là các nguồn đạm chất lượng cao.
 5. Protein plays a crucial role in the synthesis of enzymes and hormones.
  => Chất đạm đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổ hợp enzym và hormone.
 6. People looking to build muscle often focus on consuming protein-rich foods.
  => Những người muốn phát triển cơ thường tập trung vào việc tiêu thụ thực phẩm giàu chất đạm.
 7. Vegan diets may require careful planning to ensure sufficient protein intake.
  => Chế độ ăn chay có thể đòi hỏi kế hoạch cẩn thận để đảm bảo lượng đạm trong cơ thể đầy đủ.
 8. Protein deficiency can lead to weakened immune function and muscle loss.
  => Thiếu hụt chất đạm có thể dẫn đến sự suy giảm chức năng miễn dịch và mất cơ.
 9. Many people choose protein shakes as a quick and convenient way to get their protein intake.
  => Nhiều người chọn sữa đạm là cách nhanh chóng và thuận tiện để bổ sung chất đạm hàng ngày của họ.
 10. Vegetarians often get their protein from plant-based sources like beans, lentils, and tofu.
  => Người ăn chay thường dùng chất đạm từ nguồn thực phẩm dựa trên cây như đậu, lạc, và đậu phụ.