Chào hàng cạnh tranh rút gọn – Những điều bạn cần biết

0
4453
Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một hình thức khá phổ biến hiện nay trong hoạt động đấu thầu, đặc biệt đối với các gói thầu mua sắm. Tuy nhiên, kể cả bên mời thầu cũng như nhà thầu vẫn còn rất mơ hồ về thủ tục chào hàng cạnh tranh rút gọn, cũng như các thông tin khác có liên quan đến chào hàng cạnh tranh rút gọn. Bạn đọc có thể tham khảo qua bài viết “Chào hàng cạnh tranh rút gọn – Những điều bạn cần biết” để hiểu rõ hơn về nội dung này.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là phương thức được thực hiện với các gói thầu có hạn mức theo đúng quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Tối đa 500 triệu đồng được áp dụng với gói thầu của các hoạt động logistics, quảng cáo, bảo hiểm, lắp đặt mà không thuộc về xây dựng, nghiệp thu chạy thử, lắp đặt, tổ chức đào tạo, bảo trì, bảo dưỡng và vẽ bản đồ…
 • Tối đa 1 tỷ đồng áp dụng đối với gói thầu mua bán hàng hóa thường xuyên được sử dụng, phổ biến trên thị trường và tương đương nhau về tiêu chuẩn, đặc tính và chất lượng.
 • Tối đa 20 triệu đồng đối với các gói thầu mua hàng hóa thường xuyên.

Hạn mức chào hàng cạnh tranh rút gọn

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu 2013 quy định Chào hàng cạnh tranh rút gọn được áp dụng đối với gói thầu có giá trị trong hạn mức theo đúng quy định của Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp:

 • Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng và đơn giản;
 • Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng và sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, tương đương nhau về chất lượng;
 • Gói thầu xây lắp công trình đơn giản mà đã có bản vẽ thiết kế thi công được phê duyệt.

Quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn

Bước 1: Chuẩn bị, gửi bản yêu cầu báo giá

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, việc chào hàng cạnh tranh theo đúng quy trình rút gọn bước đầu được thực hiện bằng việc chuẩn bị và gửi bản yêu cầu báo giá. Cụ thể như sau:
Bản yêu cầu báo giá về chào hàng cạnh tranh rút gọn được lập bao gồm các nội dung dưới đây:

 • Yêu cầu về kỹ thuật,
 • Thời hạn hiệu lực của báo giá,
 • Thời điểm nộp báo giá,
 • Phạm vi công việc,
 • Các yêu cầu về bảo hành, đào tạo, bảo trì, chuyển giao, dự thảo hợp đồng,
 • Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá (tối thiểu trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành bản yêu cầu báo giá);
 • Các nội dung cần thiết khác, không nêu yêu cầu về việc bảo đảm dự thầu.

Gửi yêu cầu báo giá:
Sau khi bản yêu cầu báo giá đã được duyệt, bên mời thầu đăng tải một thông báo mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trên các tờ báo được phát hành rộng rãi trong một ngành, một tỉnh hay hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc có thể gửi trực tiếp bản yêu cầu báo giá cho ít nhất 3 nhà thầu có khả năng thực hiện gói thầu.
Trường hợp gửi trực tiếp và nếu trước thời điểm đóng thầu có bất kỳ nhà thầu nào khác đề nghị được tham gia chào hàng thì bên mời thầu cần phải gửi bản yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó.
Bản yêu cầu báo giá được phát hành miễn phí dưới hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, fax, thư điện tử (email)

Bước 2: Nộp và tiếp nhận báo giá

Nhà thầu chuẩn bị và nộp 1 báo giá theo bản yêu cầu báo giá trước đó. Việc nộp báo giá có thể thực hiện dưới hình thức gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện, thư điện tử (email) hoặc có thể bằng fax.
Bên mời thầu chịu trách nhiệm về việc bảo mật các thông tin trong báo giá của từng nhà thầu.
Ngay sau khi kết thúc thời hạn nộp báo giá, bên mời thầu lập văn bản về việc tiếp nhận những báo giá được nộp trước thời điểm đóng thầu bao gồm các nội dung như: Tên nhà thầu, giá chào, thời hạn có hiệu lực của báo giá và gửi văn bản tiếp nhận này đến cho các nhà thầu đã nộp báo giá tham gia chào hàng cạnh tranh rút gọn.

Bước 3: Đánh giá các báo giá

Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP.
Báo giá được xác định phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá và có giá chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch. Trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất, đồng thời không vượt giá gói thầu sẽ được đề nghị lựa chọn;
Trong quá trình đánh giá, trường hợp cần thiết bên mời thầu mời nhà thầu có giá chào thấp nhất sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch. Trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) đến việc thương thảo hợp đồng.

Bước 4: Trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu

Việc trình, thẩm định, phê duyệt, công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trong chào hàng cạnh tranh rút gọn được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 20 của Nghị định này. Cụ thể:

 • Trên cơ sở báo cáo kết quả đánh giá về hồ sơ dự thầu, bên mời thầu trình kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó nêu rõ ý kiến của bên mời thầu về những nội dung đánh giá của tổ chuyên gia.Kết quảlựa chọn nhà thầu cần phải được thẩm định trước khi phê duyệt.
 • Kết quả chọn lựa nhà thầu phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
 • Sau khi có quyết định phê duyệt về kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu phải đăng tải thông tin về việc kết quả lựa chọn nhà thầu.

Bước 5: Hoàn thiện và ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên cần phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh, biên bản thương thảo hợp đồng và những tài liệu liên quan khác.

Thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn

Căn cứ theo các quy định tại Khoản 6 Điều 59 Nghị định 63/2014/NĐ-CP, thời gian trong chào hàng cạnh tranh rút gọn quy định như sau:

 • Thời gian đánh giá báo giá tối đa là 10 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp báo giá đến lúc bên mời thầu có tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu kèm với báo cáo đánh giá các báo giá;
 • Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 4 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình thẩm định;
 • Thời gian phê duyệt kết quả chọn lựa nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu và báo cáo thẩm định từ đơn vị thẩm định.

XEM THÊM: Thư ngỏ hợp tác theo mẫu dùng cho nhiều trường hợp
Quy định về chào hàng cạnh tranh rút gọn

Lưu ý về chào hàng cạnh tranh rút gọn

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cần phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định:“Thông tư này quy định chi tiết về vấn đề lập, trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với những gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ các gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13.”
Như vậy, đối với các gói thầu trong phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 đều cần phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải được tuân thủ theo quy định tại Chương III Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
Căn cứ theo các quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật đấu thầu 2013 chào hàng cạnh tranh rút gọn được thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kế hoạch về lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
 • Có dự toán được phê duyệt theo đúng quy định;
 • Đã được bố trí vốn theo các yêu cầu tiến độ thực hiện gói thầu.

Như vậy, đối với hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn, thì có phải lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Chào hàng cạnh tranh rút gọn có phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ vào Điều 8 Luật đấu thầu 2013 quy định thông tin về đấu thầu thì Các thông tin phải được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo đấu thầu bao gồm:

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư;
 • Thông báo mời quan tâm, các thông báo mời sơ tuyển;
 • Thông báo mời chào hàng cạnh tranh và thông báo mời thầu;
 • Danh sách ngắn để thực hiện chào hàng cạnh tranh rút gọn
 • Kết quả về việc lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư;
 • Kết quả mở thầu đối với các đấu thầu qua mạng;
 • Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về việc đấu thầu;
 • Văn bản quy phạm pháp luật về việc đấu thầu;
 • Danh mục dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và dự án có sử dụng đất;
 • Cơ sở dữ liệu về nhà thầu, nhà đầu tư, giảng viên đấu thầu, chuyên gia đấu thầu  và cơ sở đào tạo về đấu thầu;
 • Thông tin khác có liên quan.

Như vậy, đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn cần phải tiến hành đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bắt buộc là phải có.
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Chào hàng cạnh tranh rút gọn là phương thức được thực hiện các gói thầu có hạn mức theo quy định. Với những chia sẻ khá là đầy đủ, mà chúng tôi trình bày ở trên. Hy vọng sẽ giúp ích được cho bạn đọc.

5/5 - (100 bình chọn)