Cách xác định thuế thu nhập hoãn lại đúng quy định

0
1886
Cách xác định thuế thu nhập hoãn lại

Bạn đang tìm hiểu về cách xác định thuế thu nhập hoãn lại theo đúng quy định hiện nay. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả là một loại thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành. Để hiểu hơn về cách xác định loại thuế này. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau.

Cách xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 • Cuối năm tài chính, doanh nghiệp cần phải xác định và ghi nhận ” Thuế thu nhập hoãn lại phải trả” ( nếu có) theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán số 17 ” Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Thuế thu nhập hoãn lại cần trả được xác định trên cơ sở các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm với thuế suất thuế thu nhập hiện hành theo công thức như sau:
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả = Tổng chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh trong năm * Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại cần trả trong năm được thực hiện dựa theo nguyên tắc bù trừ giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh trong năm với số thuế thu nhập hoãn lại cần trả đã ghi nhận từ các năm trước nhưng năm nay được ghi giảm ( hoàn nhập).

 • Cụ thể là nếu số thuế thu nhập hoãn lại cần trả phát sinh trong năm đó lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh sẽ lớn hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi nhận bổ sung vào số thuế thu nhập hoãn lại phải trả, đồng thời ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Nếu số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn so với số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, thì số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm được ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại cần trả, đồng thời ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
 • Thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh trong năm hiện tại được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại nhằm xác định kết quả hoạt động kinh doanh trong năm đó. Trừ các trường hợp thuế thu nhập hoãn lại cần trả phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu.
 • Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại cần trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán, điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước làm phát sinh thêm khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế, kế toán cần phải ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập hoãn lại phải trả cho các năm trước bằng việc điều chỉnh giảm số dư đầu năm của tài khoản 421 – Lợi nhuận chưa phân phối, số dư đầu năm tài khoản 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.

Thu nhập hoãn lại là gì

Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

a.Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm được ghi nhận vào mục chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ dựa vào ” Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm vào khoản chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Nếu số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm đó, kế toán sẽ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi:

 • Nợ 8212 Chi phí thuế thu nhạp doanh nghiệp hoãn lại
 • Có 347 Thuế thu nhạp hoãn lại phải trả

b. Nếu số thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm đó, kế toán sẽ ghi giảm ( hoàn nhập) số thuế thu nhập hoãn lại cần trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh bé hơn số được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi:

 • Nợ 347 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả
 • Có 8212 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

c. Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả phát sinh từ việc áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc có thể điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của các năm trước:
Cuối năm tài chính, kế toán sẽ căn cứ ” Bảng xác định thuế thu nhập hoãn lại phải trả” đã được lập để làm căn cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ những giao dịch được điều chỉnh vào lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Trường hợp cần phải điều chỉnh tăng thuế thu nhập hoãn lại phải trả, kế toán ghi:

 • Nợ 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước ( Tăng số dư nợ nếu tài khoản 4211 có số dư Nợ)
 • Giảm số dư có đầu năm tài khoản 4211 nếu tài khoản 4211 có số dư có)
 • Có 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. ( Tăng số dư có)

d. Trường hợp phải điều chỉnh giảm thuế thu nhập hoãn lại cần phải trả, kế toán ghi như sau:

 • Nợ 347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (giảm số dư có đầu năm)
 • Có 4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước (Giảm số dư nợ đầu năm tài khoản 4211 nếu tài khoản 4211 có số dư nợ, Tăng số dư có nếu tài khoản 4211 có số dư có).

XEM THÊM: Quyết toán thuế là gì? Những hình thức quyết toán thuế
TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ trên đây, hy vọng bạn đọc đã có cái nhìn am hiểu hơn về cách xác định thuế thu nhập hoãn lại theo đúng quy định.

5/5 - (100 bình chọn)