Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu theo mẫu hk02

0
4179
Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu là mẫu văn bạn được sử dụng rất thường xuyên trong các thủ tục cần thay đổi hộ khẩu, đăng ký tạm trú hoặc tạm vắng. Đây chính là một trong những thành phần cần thiết khi tiến hành thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục tách hộ khẩu. Vậy làm sao để soạn mẫu phiếu chuẩn đúng quy định nhất? JES đã liệt kê trong bài “Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu theo mẫu hk02” chính là mẫu phiếu thay đổi hộ khẩu theo mẫu HK02 của Sở Tư Pháp TP.HCM.

Mẫu phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu – HK02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————–

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TTBCA ngày 09/9/2014

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………………….………………………………………………………………..

I. Thông tin về người viết phiếu báo

 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………….
 2. Giới tính: ……………………………………………………………………………………..
 3. CMND số:……………………………………………………………………………………..
 4. Hộ chiếu số: …………………………………………………………………………………
 5. Nơi thường trú:………………………………………………………………………………
 6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………….
 7. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………….

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

 1. Họ và tên:………………………………………………………………………………………
 2. Giới tính: ……………………………………………………………………………………….
 3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/…………………………………………………………….
 4. Dân tộc:…………………………………………………………………………………………..
 5. Quốc tịch: . …………………………………………………………………………………….
 6. CMND số:………………………………………………………………………………………………
 7. Hộ chiếu số: ……………………………………………………………………………………
 8. Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………….
 9. Nguyên quán: …………………………………………………………………………………
 10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:…………………………………………………………………..
 11. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………
 12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………….
 13. Số điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………………..
 14. Họ và tên chủ hộ:……………………………..…………………………………………………….
 15. Quan hệ với chủ hộ: ………………………………………………………………………….
 16. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ……………………………………………………
 17. Những người cùng thay đổi:
TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nơi sinh Nghề nghiệp Dân
tộc
Quốc
tịch
CMND số
(hoặc Hộ chiếu số)
Quan hệ với người có thay đổi
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
………,ngày…………tháng…………năm…………
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)
 
…………,ngày…………tháng…………năm…………
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN: ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

……………..…, ngày….…tháng…………năm……….

TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Lưu ý cách viết phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Việc điền thông tin trong phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 được hướng dẫn tại Thông tư số 36/2014/TT-BCA của Bộ Công an : Quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú như sau:

Mục “Họ và tên chủ hộ” và “Quan hệ với chủ hộ”

 • Trường hợp được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì họ và tên chủ hộ ghi họ, tên chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đó;
 • Nếu đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú vào chỗ ở hợp pháp, được cấp sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thì mục họ và tên chủ hộ ghi họ, tên người đến đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú, mục quan hệ với chủ hộ ghi là chủ hộ;
 • Trường hợp điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú; tách sổ hộ khẩu; đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp giấy chuyển hộ khẩu hoặc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú thì ghi họ và tên chủ hộ, quan hệ với chủ hộ theo sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Mục “Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”

Ghi lại tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu trong Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02.

Mục “Ý kiến của chủ hộ”

Ghi rõ ý kiến những của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có thể nói đồng ý cho tách sổ hộ khẩu. Sau đó chủ hộ ký và ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm.

Mục “Xác nhận của Công an”

 • Trường hợp xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú thì cơ quan Công an có thẩm quyền đăng ký thường trú xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú.
 • Nội dung xác nhận gồm: các thông tin cơ bản của từng nhân khẩu; địa chỉ đã đăng ký thường trú; họ và tên chủ hộ đã đăng ký thường trú (nếu có); ngày, tháng, năm chuyển đi hoặc xóa đăng ký thường trú;
 • Trường hợp người viết phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II “Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu”.
 • Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất thì Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú của công dân xác nhận việc bị mất đó. Nội dung xác nhận gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ nơi thường trú của chủ hộ đề nghị cấp lại sổ hộ khẩu.

Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu hk02

Những lưu ý về phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

 • Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật về cư trú;
 • Tổ chức kích động, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ, môi giới, cưỡng bức người khác vi phạm pháp luật về cư trú…
 • Sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;
 • Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02, giấy tờ khác liên quan đến cư trú;
 • Thuê, cho thuê sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật;
 • Cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an theo quy định khi có người đến lưu trú;

XEM THÊM: Bản khai nhân khẩu theo mẫu HK01 được cập nhật mới nhất

Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu quy định thế nào?

 • Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;
 • Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân theo phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến.

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không phải cấp giấy chuyển hộ khẩu

 • Học sinh, sinh viên, học viên học tại nhà trường và cơ sở giáo dục khác;
 • Chấp hành hình phạt tù; chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện ma tuý bắt buộc, quản chế
 • Đi làm nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân;
 • Được tuyển dụng vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung trong doanh trại hoặc nhà ở tập thể;
 • Chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương
 • Chuyển đi trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;
 • Chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh

XEM THÊM: Thủ tục chuyển hộ khẩu – Trình tự, hồ sơ bạn cần biết
Tóm lại vấn đề: Trên đây là mẫu phiếu thay đổi hộ khẩu nhân khẩu HK02 chuẩn và được cập nhật mới nhất theo thông tin của Sở Tư Pháp. Bạn có thể dùng HK02 này trong nhiều trường hợp khác nhau. Làm thế nào để điền phiếu sao cho đúng quy định nhất, cũng như những lưu ý bạn cần biết đều được JES tổng hợp ở đây.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here