Đơn xin nghỉ phép theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất

0
2912
Đơn xin nghỉ phép

Đơn xin nghỉ phép là mẫu đơn rất cần thiết khi cần xin nghỉ phép, dù cán bộ, công chức, hay người lao động đều có thể sử dụng? Bởi có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc người lao động cần phải xin nghỉ phép. Vậy hãy cùng JES tham khảo bài viết “Đơn xin nghỉ phép theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất” dưới đây

Đơn xin nghỉ phép được sử dụng nhiều nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..
Họ và tên:………………………………………………………………………………..
Chức danh:……………………………………………. Đơn vị:………………………
Tôi làm đơn này đề nghị ………., Phòng: …………………………………………….
Cho tôi được nghỉ phép từ ngày…………………………… đến ngày:…………….
Lý do:……………………………………………………………………………………..
Nghỉ theo diện:………………………………………………………………………….
Người thay thế công việc:……………………………………………………………………………………….
Địa chỉ nghỉ phép:……………………………………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………………
Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi làm đơn xin nghỉ phép
Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận
Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                                                    …, ngày … tháng … năm …

Trưởng phòng HCNS
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Trưởng bộ phận
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

Đơn xin nghỉ phép mới nhất

Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho trường hợp cụ thể

Đơn xin nghỉ phép đi du lịch 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi:     – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………
– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự
– Trưởng bộ phận ………………………………………………….
Tôi tên là: ……………………………………………………………Nam/ Nữ: …………
Ngày/ Tháng/ Năm sinh: ……………………………………………  Tại: ……………….
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………
Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………
Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………
Nay tôi làm đơn xin nghỉ phép Ban này xin Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:
Nghỉ phép đi: ……………………………………………………………………….
Tại: ………………………………………………………………………………….
Từ ngày: ……………………………..…      Đến ngày: ………………………………
Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.
Xin trân trọng cảm ơn!

                                              ngày….tháng….năm

Trưởng phòng HCNS
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Trưởng bộ phận
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
 


Đơn xin nghỉ phép của giáo viên, cán bộ, công nhân, viên chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………
Tên tôi là: ……………………………………….. Nam/nữ: …………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….
Điện thoại liên hệ khi cần: ………………………………………………………………..
Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………..
Chức vụ: …………………………………………………………………………………………..
Nay tôi làm đơn xin nghỉ phép này xin đề nghị Ban lãnh đạo ……………………….. cho tôi được nghỉ phép
Từ ngày: ……..tháng…….năm…..
Đến ngày: ……..tháng….năm….
Lý do: …………………………………………………………………………………………….
Nơi nghỉ phép: ………………………………………………………………………………..
Tôi sẽ bàn giao công việc trong thời gian nghỉ phép lại cho……………………………. là đồng nghiệp của tôi và làm cùng vị trí với tôi. …………………………………..sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định. Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng. Kính mong ban giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi.
Trân trọng.

………, ngày…tháng…năm…

Ban giám đốc
 

Người làm đơn
 

Đơn xin nghỉ phép năm 2020

Đơn xin nghỉ phép tiếng Anh chuẩn nhất

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

*****

APPLICATION FOR LEAVE OF ABSENCE
To: – Director Board of …
– Division of Administration and Human Resource
My full name is:………………………………………………………………………………………………
Title:………………………………………………………………………………………………
Work location:………………………………………………………………………………………………
Company’s address:………………………………………………………………………………………………
I write this application to get the leave of absence approval by the Director Board and Division of Administration and Human Resource:
From …/…/… to …/…/…
Reason:
I will arrange my work and duties with my colleagues and undertake to return to work in due
time.
Sincere thanks!

…, date … month … year …

Director Board                                                       Applicant
(Signed, full name and )                                           (Signed, full name)
 

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm cập nhật mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Kính gửi
Ban Giám Đốc Công Ty: …………………………
Phòng Hành chính – Nhân sự
Tôi tên là : ……………………………………………………………………………
Chức vụ: ………………………………………………………………………………
Bộ phận: ………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………………
Nay tôi trình đơn xin nghỉ phép này kính xin Ban Giám Đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ phép trong thời gian ….. ngày (Kể từ ngày…… đến hến ngày …..)
Lý do xin nghỉ phép:………………………………………………………………
Tôi đã bàn giao công việc cho:…………………………….Bộ phận: ……..
Các công việc được bàn giao:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Tôi xin hứa sẽ cập nhật đầy đủ nội dung công tác trong thời gian vắng.
Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.
…….., ngày… tháng.… năm…….
Trưởng Bộ phận                                                                                 Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin nghỉ học dành cho học sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
Kính gửi:

  • Ban giám hiệu nhà trường
  • Phòng công tác sinh viên
  • Giáo viên chủ nhiệm

Em tên là: …………………………………………………………………………………..……………..
Học sinh lớp: ………………………………………………………………………………..…………….
Em viết đơn xin phép nghỉ học này để xin phép được nghỉ học từ ngày ………….. đến ngày ……………..
Lí do: …………………………………………………………………………………………………………
Em hứa sẽ chép bài, học bài và làm bài tập đầy đủ.
Kính mong các thầy cô cho em nghỉ buổi học này!
Em xin chân thành cảm ơn!
…………..……, ngày ……….… tháng …………. năm ………….…..
Ý kiến của phụ huynh học sinh                               Người viết đơn
(Kí và ghi rõ họ tên)                                            (Kí và ghi rõ họ tên)

Đơn xin nghỉ phép hay dùng

Quy trình xin nghỉ phép đúng quy định

1. Viết đơn xin nghỉ phép

  • Thời gian nộp đơn xin nghỉ phép sẽ tùy thuộc vào quy định của riêng công ty và sẽ phải xin trước 2 tuần so với thời gian bắt đầu nghỉ. Đối với trường hợp thời gian nghỉ ngắn, nghỉ phép hưởng lương hoặc nghỉ phép không hưởng lương là ít nhất trước 2 ngày.
  • Người lao động khi xin nghỉ phép cần phải viết đơn xin nghỉ phép theo mẫu chuẩn của phòng nhân sự, đối với trường hợp một số công ty không có đơn xin nghỉ phép có sẵn thì người lao động có thể tải trực tiếp trên mạng.

2. Chuyển đơn cho quản lý bộ phận có thẩm quyền duyệt
Người lao động xin nghỉ phép phải chuyển cho quản lý bộ phận để xem xét và phê duyệt. Người quản lý sẽ xem xét lịch làm việc và khối lượng công việc của mỗi bộ phận, từ đó căn cứ vào quy định của công ty để xét duyệt.
3. Chuyển phòng nhân sự
Sau khi quản lý đã duyệt, người xin nghỉ phép sẽ chuyển đơn xin nghỉ phép cho phòng nhân sự. Đơn xin nghỉ phép dù đã dược duyệt nhưng chưa chuyển cho phòng nhân sự thì cũng sẽ không được áp dụng các chế độ theo quy định của công ty.

Trường hợp được xin nghỉ phép

Nghỉ phép năm
Mỗi người lao động khi làm đủ một năm thì được nghỉ 12 ngày nghỉ phép, nếu người lao động làm việc chưa đủ một năm thì được hưởng số ngày phép tương ứng với số tháng đã làm việc . Khi làm đơn xin nghỉ phép, nhân viên vẫn sẽ được hưởng đủ mức lương cơ bản, nếu cuối năm mà nhân viên vẫn không sử dụng hết số ngày nghỉ phép thì tùy theo quy định của từng công ty mà có thể cộng dồn vào ngày phép năm sau hoặc sẽ được thanh toán tiền lương cơ bản tương ứng với số ngày phép chưa được nghỉ.
2. Xin nghỉ bù
Trường hợp nhân viên được nghỉ theo quy định hoặc ngày lễ nhưng vẫn được quản lý điều động đi làm thì cần phải viết đơn xin nghỉ bù vào một ngày khác.
3. Nghỉ không hưởng lương

  • Với những trường hợp nhân viên bị ốm hoặc bệnh đột xuất thì cần phải có giấy xác nhận của bác sĩ và nộp phiếu lại cho phòng nhân sự.
  • Nếu nghỉ đột xuất không lý do chính đáng, không có đơn xin nghỉ phép thì sẽ không được hưởng lương và có thể sẽ bị kỉ luật theo quy định của công ty.
  • Trường hợp người lao động đã sử dụng hết phép năm, nhưng có việc riêng cần nghỉ thì vẫn có thể viết đơn xin nghỉ phép không hưởng lương.

Tóm lại vấn đề Đơn xin nghỉ phép

Trên đây là tổng hợp những đơn xin nghỉ phép đúng quy định được mới nhất năm 2020 và những lưu ý cần có khi viết đơn xin nghỉ phép. Hy vọng những thông tin trong bài sẽ giúp các bạn soạn một mẫu đơn xin nghỉ phép thật chuyên nghiệp.

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here