Home Định Nghĩa Bộ luật tiếng Anh là gì

Bộ luật tiếng Anh là gì

Bộ luật tiếng Anh là gì

Bộ luật tiếng Anh là Code (of Law).
Bộ luật là một hình thức văn bản quy phạm pháp luật (văn bản quy pháp) có mức độ hệ thống hóa cao nhất, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội trên một hoặc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Một số từ vựng liên quan đến bộ luật trong tiếng Anh:

  • Bộ Luật Hình sự Việt Nam (tiếng Anh là The Criminal Code of Vietnam)
  • Bộ Luật Tố tụng hình sự (tiếng Anh là The Criminal Procedure Code)
  • Bộ Luật Lao Động (tiếng Anh là The Labor Code)
  • Bộ Luật Dân sự (tiếng Anh là The Civil Code Law)
  • Bộ Luật Tố tụng dân sự (tiếng Anh là Code of Civil Procedure)
  • Bộ Luật Hàng hải (tiếng Anh là Vietnam Maritime Code)

Lưu ý rằng tên các luật bằng tiếng Anh sẽ gồm: bộ luậtCode, còn luật nhỏ hơn bộ luật là Law.