Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế mới nhất

0
4168
Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế

Bạn đang tìm hiểu mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế hay sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Biên bản thanh lý hợp đồng là một văn bản giao kết giữa hai bên ký kết hợp đồng nhằm xác nhận tình trạng thực hiện hợp đồng. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về mẫu biên bản này, mời bạn đọc cùng JES tìm hiểu nội dung sau.

Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

KHẢO SÁT, THIẾT KẾ, LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT
Công trình: ………………………………………………………………………………………..
Căn cứ Hợp đồng tư vấn xây dựng số: …… ngày …………………….giữa Ban quản lý ……………… và Công ty ……….. về việc Khảo sát và thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình:…………………………………………………………………………………
Căn cứ biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành đã được hai bên thống nhất nghiệm thu trước đó;
Hôm nay ngày tháng năm, tại Ban quản lý…………………………………………………..
Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
Tên đơn vị:…………………………………Ban quản lý …………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Đại diện:…………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………… Fax:……………………………………….
Tài khoản số:……………………………………………………………………………………
Bên nhận thầu ( gọi tắt là bên B ):
Tên đơn vị:……………………………………… Công ty…………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………..
Đại diện:…………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………….
Tài khoản số:…………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………….
HAI BÊN THỐNG NHẤT LẬP BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN THIẾT KẾ VỚI CÁC NỘI DUNG SAU:
Về khối lượng thực hiện: Bên B hoàn thành đầy đủ những nội dung của bản hợp đồng đã ký kết.
Về kinh phí hợp đồng: Giá trị hợp đồng:……………(Bằng chữ: ……….………………………..)
Giá trị thanh toán theo khối lượng hai bên A, bên B xác nhận: …… (Bằng chữ: ………..)
Giá trị Hợp đồng tại thời điểm thanh lý làm tròn là …….(Bằng chữ: ……….………………..)
Kinh phí bên A đã thanh toán cho bên B: không.
Số tiền bên A cần thanh toán cho bên B là ……. (Bằng chữ:…………………….. đồng)
Bên A có trách nhiệm thanh toán đủ cho bên B số tiền trên sau….. ngày kể từ ngày ký thanh lý hợp đồng.
Biên bản thanh lý hợp đồng thiết kế được lập thành 08 bản có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 4 bản để làm căn cứ thực hiện./.
ĐẠI DIỆN BÊN B                                 ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên)                             (Ký, ghi rõ họ tên)
XEM THÊM: Mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuẩn 2020
TÓM LAI VẤN ĐỀ: Với những vấn đề mà chúng tôi đề cập ở trên, hy vọng bạn đọc sẽ hiểu hơn về mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng xây dựng.

5/5 - (100 bình chọn)