Biên bản nghiệm thu công việc theo mẫu cập nhật nội dung mới

0
2240
Biên bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu công việc, nghiệm thu công trình, biên bản nghiệm thu hợp đồng…là các mẫu biên bản được sử dụng phổ biến trong công việc. Được sử dụng để ghi chép lại những sự việc đã xảy ra hoặc đang xảy ra trong quá trình thực hiện công việc. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu công việc gồm những nội dung nào? Và những lưu ý cần quan tâm khi viết là gì?

Biên bản nghiệm thu công việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ: …….
Công trình:……………………………………………………………………………………….
Hạng mục:………………………………………………………………………………………..
Đối tượng nghiệm thu:…………………………..(Ghi rõ tên công được nghiệm thu)
Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
Đại diện Ban quản lý Dự án (hay nhà thầu Tư vấn giám sát)
Ông:……………………………………………. Chức vụ:…………………………………….
Đại diện Nhà thầu thi công: …………………………………………….(Ghi tên nhà thầu)
Ông:……………………………………………..Chức vụ:………………………………………
Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu:………….giờ …. ngày ……. tháng…………năm………..
Kết thúc:…………giờ …. ngày………..tháng………..năm………..
Tại công trình:…………………………………………………………………………………….
Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
Về tài liệu để làm căn cứ nghiệm thu:

  • Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.
  • Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cũng như những thay đổi thiết kế được phê duyệt:
  • Bản vẽ số: (Ghi rõ tên và số các bản vẽ thiết kế)

Tiêu chuẩn và quy phạm xây dựng được áp dụng:

  • (Ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng)
  • Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu và thiết bị được đưa vào sử dụng: (Xem thêm ở phần ghi chú)
  • Nhật ký thi công, giám sát, các văn bản khác có liên quan.

Về chất lượng công việc xây dựng
(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hạy không đạt theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế, kể cả các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng hay không)
Các ý kiến khác nếu có:
Kết luận:
(Cần ghi rõ chấp nhận hay không chấp nhận về biên bản nghiệm thu công việc để cho triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa và hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).
 

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biên bản nghiệm thu hợp đồng   

Đơn vi: ……………………………………..
Bộ phận:……………………………………..

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN 

Số: ………/NTHĐGK
Căn cứ Hợp đồng giao khoán số ……./……../HĐGK-……. ký ngày ……../……./……..
Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng giao khoán.
Hôm nay, ngày ……….. tháng ……….. năm ………..Tại ………..
Họ và tên:……………………………………..Chức vụ:……………………………………..
Đại diện:……………………………………..Bên giao khoán:………………………………
Họ và tên:……………………………………..Chức vụ:……………………………………..
Đại diện:…………………………………….. Bên nhận khoán:……………………………
Cùng nghiệm thu hợp đồng số ………..ngày ……….. tháng ……….. năm ………..
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: ………………….
Giá trị hợp đồng đã thực hiện: ……………………………………………………………..
Bên………..đã thanh toán cho bên ……….. số tiền là………..đồng
(Viết bằng chữ:………………………………………………………………………………..)
Số tiền bị phạt do bên ……….. vi phạm hợp đồng: ………..đồng
(Viết bằng chữ: ………………………………………………………………………………)
Số tiền bên…………………. còn phải thanh toán cho bên ……….. là ……….. đồng
(viết bằng chữ):………………………………………………………………………………
Kết kuận:………………………………………………………………………………………
 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN
(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Biên bản nghiệm thu công trình cập nhật mới theo quy định

Biên bản nghiệm thu công trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–
                                                   ……….. ngày……….. tháng………..năm………..

BIÊN BẢN SỐ ………… 

NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH ………(ghi tên công trình xây dựng)…………
Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình)
Thành phần trực tiếp thực hiện nghiệm thu:
a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hay người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với các hình thức hợp đồng tổng thầu;
b) Người phụ trách về mặt kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Trong trường hợp là hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.
Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu :………. ngày………..tháng……….. năm………..
Kết thúc :………..ngày………..tháng………..năm………..
Tại:………………………………………………………………
Đánh giá công việc xây dựng thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này).
b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).
c) Các ý kiến khác (nếu có).
d) Ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
Kết luận :
Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, cũng như đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.
Yêu cầu sửa chữa và hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện, các yêu cầu khác nếu có.

GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG
 (Ghi rõ họ tên, chức vụ) 
 
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

Mẫu biên bản nghiệm thu công việc

Biên bản nghiệm thu thanh lý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG
 Căn cứ Hợp đồng số:…………/HĐKT…………ngày…………tháng……….. năm……..
Hôm nay, ngày………… tháng………… năm………… tại Công ty……………………….
Chúng tôi gồm:
Bên A: CÔNG TY ………………………………………………………………………………..
Đại diện:………………………………………….Chức vụ:……………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………
Điện thoại:………………………………………………………………………………………..
Giấy phép kinh doanh số:……………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..
Tài khoản:………………………………………………………………………………………….
Tại ngân hàng:…………………………………………………………………………………….
Bên B: CÔNG TY ………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………..Chức vụ:………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………………………………………………………………………….
Giấy phép kinh doanh số:……………………………………………………………………….
Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..
Tài khoản:…………………………………………………………………………………………..
Tại ngân hàng:……………………………………………………………………………………
Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu công việc và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…………………………………..như sau:
Điều 1: Nội dung:
Bên B bàn giao cho bên A
Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:………………………………………………
Bên A thanh toán cho bên B:…………………………………………………………………..
Tổng số tiền:………………………………………………………………………………………
Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………..
(Chưa bao gồm 10 % thuế VAT )
Xác nhận đã bàn giao:…………………………………………………………………………..
Điều 2: Kết luận:
Bên A đã kiểm tra và thẩm định kỹ càng chất lượng sản phẩm/dịch vụ…
Kể từ khi bên A nhận đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ…… Bên B hoàn toàn không chịu trách nhiệm về lỗi và chất lượng sản phẩm……..đã được bàn giao.
Bên A phải thanh toán hết các khoản cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ký kết.
(Biên bản nghiệm thu công việc, thanh lý hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau)
 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Biên bản nghiệm thu hàng hóa/dịch vụ

CÔNG TY………………………………………..

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ: …………………………………………………………………………..

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số:……………………………………………………………..

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: …………………………………………………………

Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm ……
ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:
1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ……………………………. Chức vụ: ………………………
2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:
Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:………………………………..
Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ: ………………………………..
Ông (bà): ………………………………….. Chức vụ:………………………………..
3. Đại diện bên cung ứng:
Ông (bà): ……………………………….. Chức vụ:……………………………………
4. Đại diện bên sử dụng / kho:
Ông (bà): ………………………………. Chức vụ:……………………………………
5.  Kết quả kiểm tra:

Số TT MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ Đơn vị tính Số lượng Yêu cầu của  HĐ/Đơn hàng  Kết quả kiểm tra
1
2

Kết luận của Ban kiểm nghiệm: ……………………………………………………………….

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

 
XEM THÊM: Biên bản bàn giao công việc theo mẫu cập nhật nội dung mới

Lưu ý khi viết biên bản nghiệm thu

biên bản nghiệm thu công việc là căn cứ để đánh giá chất lượng công trình, đánh giá việc hoàn thành công trình, đánh giá năng lực của đơn vị thi công và đơn vị thầu. Cho nên, trong biên bản nghiệm thu cần lưu ý các vấn đề:

  • Nội dung nghiệm thu cần nêu chính xác, cụ thể
  • Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc việc nghiệm thu làm căn cứ khi cần xác minh;
  • Kết luận sau khi nghiệm thu: trình bày chi tiết lại kết quả của công việc nghiệm thu;
  • Chữ ký của các bên tham gia.

KẾT LUẬN: Biên bản nghiệm thu công việc là biên bản dùng để chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa hai bên theo đúng với thỏa thuận trước đó. Hy vọng với những chia sẻ trên, sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức hữu ích và thông dụng.

5/5 - (100 bình chọn)