Biên bản họp hội đồng quản trị theo mẫu mới nhất

0
2761
Biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng quản trị thường được soạn trong những buổi họp tại công ty cổ phần. Được dùng để thể hiện những thành viên tham dự, nội dung của buổi họp, những quyết định quan trọng,… Vậy làm thế nào để soạn mẫu biên bản này với những nội dung chuẩn nhất? Hãy cùng JES tìm hiểu trong bài viết “Biên bản họp hội đồng quản trị theo mẫu mới nhất” dưới đây

Biên bản họp hội đồng quản trị cập nhật nội dung mới

CÔNG TY CỔ PHẦN……………

—————–
Số: …………………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-o0o——————

_____, ngày ___ tháng ___ năm ____

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

(V/v ………………..)
Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở công ty: …………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………. Fax: …………………………………………………………………
Hội đồng quản trị Công ty Cổ ……………tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông ………………..
Chủ toạ cuộc họp:
Ông ………………………………………………………………………………..
Thư ký cuộc họp (người ghi nội dung Biên bản họp hội đồng quản trị):
Bà ………………………………………………………………………………….
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:
1. Ông………………………. – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
2. Ông……………………….– Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
3. Bà………………………….– Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
4. Ông………………………..- Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị
Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.
Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị: ……………………………………………………
DIỄN BIẾN CUỘC HỌP
I. Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
II. Thảo luận.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
III. Biểu quyết
Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Tán thành: ……% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.
Không tán thành: ………%
Ý kiến khác: ………………………………
Biên bản họp hội đồng quản trị này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.
Cuộc họp kết thúc lúc …… giờ cùng ngày.

CHỦ TOẠ
 

THƯ KÝ

Những mẫu biên bản họp hội đồng quản trị thông dụng

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………….

Số:_____/BB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————o0o—————-
 

_____, ngày___tháng___năm 20…

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hôm nay, ….. giờ ngày ….. tháng …. năm 20…., CÔNG TY CỔ PHẦN…………. ……. (“Công Ty”), mã số doanh nghiệp: ……………., có địa chỉ trụ sở chính tại số …., phố ….., phường ….., quận ….., thành phố Hà Nội, Việt Nam, tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty (“Hội Đồng Quản Trị”) tại trụ sở chính của Công Ty.
I. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP
Hội Đồng Quản Trị xem xét và quyết định việc tổ chức hoạt động của: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ……. TẠI ………… Tại địa chỉ kinh doanh của Chi Nhánh tại: Tầng ….. – Khách sạn …… – Tổ ….. – Phố ……, thị trấn ….., huyện ……, tỉnh ……
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:
1. Chủ toạ cuộc họp: Bà …………….. – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2. Thư ký cuộc họp: Bà …………….. (Người ghi nội dung Biên bản họp hội đồng quản trị)
3. Tất cả các thành viên của Hội Đồng Quản Trị gồm:
Bà ………………  – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Ông …………….. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Ông ……………………. – Thành viên Hội Đồng Quản Trị
Tổng số thành viên dự họp: ….thành viên.
Tổng số phiếu biểu quyết: …..phiếu biểu quyết.
Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
Theo đề nghị của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, tại cuộc họp, Hội Đồng Quản Trị đã xem xét, thảo luận và biểu quyết phê chuẩn các nội dung cụ thể như sau:
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
IV. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP
Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục III trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn việc tổ chức hoạt động của chi nhánh công ty.
V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT
Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;
Tổng số phiếu tán thành: ………phiếu;
2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
Tổng số phiếu không tán thành: .…………phiếu;
3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.
Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP
Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn việc thành lập chi nhánh của Công Ty với các nội dung nêu tại Mục III trên đây.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của Biên bản họp hội đồng quản trị này.
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

CHỦ TOẠ THƯ KÝ

XEM THÊM: Tải mẫu biên bản họp hội đồng thành viên 

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Lưu ý khi tổ chức cuộc họp hội đồng thành viên

Địa điểm họp:

Trụ sở chính hoặc nơi khác, được ghi rõ trong Biên bản họp hội đồng quản trị

Điều kiện tiến hành cuộc họp hợp lệ:

Theo quy định: mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết. Thành viên chỉ được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị đồng ý.

  • Triệu tập lần 1: Từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp;
  • Triệu tập lần 2: Hơn 1/2 số thành viên Hội đồng quản trị dự họp. Thường sẽ được tiến hành trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp điều lệ quy định thời hạn khác ngắn hơn.

Biểu quyết thông qua

Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Nếu số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tịch Hội đồng quản trị.
XEM THÊM: Mẫu thư mời họp mới nhất

Tóm lại vấn đề

Trên đây là hai mẫu biên bản họp hội đồng thành viên được đánh giá là có nội dung hoàn chỉnh và đúng quy định nhất. Cả hai mẫu đều được biên soạn dựa trên mẫu chuẩn do Sở Tư Pháp TPHCM cung cấp. Hi vọng bài viết sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin thật sự hữu ích

5/5 - (100 bình chọn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here