Home Chưa phân loại Bệnh viêm hạch tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bệnh viêm hạch tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh viêm hạch” có nghĩa là Lymphoma với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /lɪmˈfəʊmə/

Ngoài ra, khi nói về “bệnh viêm hạch” còn có Lymphadenitis với phiên âm /lɪmˌfædəˈnaɪtɪs/.

Một số từ liên quan đến “bệnh viêm hạch” và phiên âm tương ứng:

  • Hodgkin Lymphoma – /ˈhɒdʒkɪn ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Non-Hodgkin Lymphoma – /nɒn-ˈhɒdʒkɪn ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Follicular Lymphoma – /fəˈlɪk.jə.lər ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Mantle Cell Lymphoma – /ˈmæntəl sɛl ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Diffuse Large B-cell Lymphoma – /dɪˈfjus ˈlɑrdʒ bi sɛl ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Burkitt Lymphoma – /ˈbɜrkɪt ˈlɪmfəˌmoʊ/
  • Lymphomatous – /lɪmˈfɒmətəs/

8 câu ví dụ tiếng Anh về “bệnh viêm hạch” được dịch sang tiếng Việt

1. He was diagnosed with Hodgkin lymphoma at the age of 25.

=> Anh ta được chẩn đoán mắc bệnh viêm hạch Hodgkin khi 25 tuổi.

2. Non-Hodgkin lymphoma is a diverse group of blood cancers.

=> Bệnh viên hạch Non-Hodgkin là một nhóm đa dạng các loại ung thư máu.

3. Mantle cell lymphoma is known for its aggressive nature.

=> Bệnh viêm hạch tế bào vỏ được biết đến với tính chất hung dữ của nó.

4. Burkitt lymphoma is more prevalent in certain regions of Africa.

=> Bệnh viêm hạch Burkitt phổ biến hơn ở một số khu vực cụ thể của châu Phi.

5. Lymphomatous involvement may affect various organs in the body.

=> Sự tham gia của bệnh viêm hạch có thể ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể.

6. The patient is undergoing chemotherapy for aggressive lymphoma treatment.

=> Bệnh nhân đang tiến hành hóa trị để điều trị bệnh viêm hạch nhanh chóng phát triển.

7. Early detection is crucial for effective management of lymphoma.

=> Việc phát hiện sớm quan trọng để quản lý hiệu quả bệnh viêm hạch.

8. Research is ongoing to find new therapies for lymphoma patients.

=> Các nghiên cứu đang tiếp tục để tìm ra các phương pháp điều trị mới cho bệnh nhân bệnh viêm hạch.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.