Home Học tiếng Anh Bệnh vàng da tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bệnh vàng da tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh vàng da” có nghĩa là Jaundice với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈdʒɔːndɪs/

Một số từ liên quan đến “Bệnh vàng da”

  • Bilirubin – /bɪˈlɪrəbɪn/: Một chất màu đỏ cam được tạo ra khi cơ thể phân hủy hồng cầu cũ
  • Liver – /ˈlɪvər/: Gan, cơ quan lớn nằm trong bụng dưới phần cô đặc bên phải
  • Yellowing of the Skin – /ˈjɛloʊɪŋ ʌv ðə skɪn/: Sự biến màu da thành màu vàng, một biểu hiện đặc trưng của jaundice.
  • Hyperbilirubinemia – /ˌhaɪpərˌbɪlɪruːbɪˈniːmiə/: Sự tăng cao của bilirubin trong máu
  • Liver Function Test – /ˈlɪvər ˈfʌŋkʃən tɛst/: Bài kiểm tra chức năng gan

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh vàng da” và dịch nghĩa

1. Jaundice is a medical condition characterized by yellowing of the skin and eyes.

=> Bệnh vàng da là một tình trạng y tế được đặc trưng bởi sự vàng da và mắt.

2. The doctor diagnosed the patient with jaundice after observing the yellow discoloration of the skin.

=> Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh vàng da sau khi quan sát sự đổi màu vàng của da.

3. Jaundice in newborns is often temporary and resolves as the baby’s liver matures.

=> Bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh thường là tạm thời và giải quyết khi gan của em bé phát triển.

4. Obstructive jaundice occurs when there is a blockage in the bile ducts, preventing the normal flow of bile.

=> Bệnh vàng da cản trở xảy ra khi có một tắc nghẽn trong ống mật, ngăn chặn dòng chảy bình thường của mật.

5. The patient experienced fatigue and abdominal pain, which are common symptoms of jaundice.

=> Bệnh nhân trải qua mệt mỏi và đau bụng, là các triệu chứng phổ biến của bệnh vàng da.

6. Elevated levels of bilirubin in the blood can lead to jaundice, affecting the coloration of bodily tissues.

=> Mức bilirubin cao trong máu có thể dẫn đến bệnh vàng da, ảnh hưởng đến sự màu sắc của các mô cơ thể.

7. In cases of hepatitis, jaundice is often one of the primary symptoms indicating liver inflammation.

=> Trong trường hợp viêm gan, bệnh vàng da thường là một trong những triệu chứng chính chỉ ra sự viêm nhiễm gan.

8. Posthepatic jaundice is typically caused by a blockage in the bile ducts outside the liver.

=> Bệnh vàng da sau gan thường được gây ra do sự tắc nghẽn trong các ống mật ở ngoài gan.

9. The yellowing of the skin is a clear indication of jaundice, prompting immediate medical attention.

=> Sự vàng da là một dấu hiệu rõ ràng của bệnh vàng da, đòi hỏi sự chú ý y tế ngay lập tức.

10. Patients with jaundice are advised to follow a specific diet to support liver function and promote recovery.

=> Bệnh nhân mắc bệnh vàng da được khuyến cáo tuân thủ một chế độ ăn cụ thể để hỗ trợ chức năng gan và khuyến khích quá trình phục hồi.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn