Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh tim bẩm sinh tiếng anh là gì

Bệnh tim bẩm sinh tiếng anh là gì

Bệnh tim bẩm sinh tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được gọi là “congenital heart disease”. Đây là một tình trạng mà các vấn đề về cấu trúc của trái tim xuất hiện từ khi thai nhi phát triển trong tử cung. Phiên âm tiếng Anh của “congenital heart disease”:

 1. Phiên âm theo tiếng Anh Mỹ (US):
  • Congenital heart disease:/kənˈdʒɛnɪtl hɑrt dɪˈziz/
 2. Phiên âm theo tiếng Anh Anh (UK):
  • Congenital heart disease: /kənˈdʒenɪtl hɑːt dɪˈziːz/

Bệnh tim bẩm sinh tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến “bệnh tim bẩm sinh” trong tiếng Anh:

 • Congenital: /kənˈdʒɛnɪtl/ – Bẩm sinh, thuộc về bẩm sinh.
 • Heart: /hɑrt/ – Tim.
 • Disease: /dɪˈziz/ – Bệnh tật.
 • Defect: /dɪˈfɛkt/ – Khuyết điểm, khuyết tật.
 • Cardiology: /ˌkɑrdiˈɑlədʒi/ – Y học tim mạch, ngành tim mạch.
 • Diagnosis: /ˌdaɪəɡˈnoʊsɪs/ – Chẩn đoán.
 • Treatment: /ˈtriːtmənt/ – Điều trị.
 • Surgery: /ˈsɜrdʒəri/ – Phẫu thuật.
 • Pulmonary Circulation: /ˈpʌlməˌnɛri ˌsɜrkjəˈleɪʃən/ – Tuần hoàn phổi.
 • Cardiologist: /ˌkɑrdiˈɑlədʒɪst/ – Bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Dưới đây là bốn câu ví dụ liên quan đến chủ đề “bệnh tim bẩm sinh” trong tiếng Anh:

 1. Congenital heart disease is a condition where structural defects in the heart are present at birth, affecting the organ’s ability to function properly. (Bệnh tim bẩm sinh là một tình trạng trong đó có các khuyết tật cấu trúc ở trái tim xuất hiện khi em bé mới sinh ra, ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cơ quan này.)
 2. Infants born with congenital heart defects may require surgical intervention early in life to correct the abnormalities and improve heart function. (Những em bé sinh ra với các khuyết tật tim bẩm sinh có thể cần phải phẫu thuật sớm trong đời để sửa chữa các bất thường và cải thiện chức năng tim.)
 3. Congenital heart disease can manifest in various forms, ranging from simple defects with minimal impact to complex conditions requiring extensive medical management. (Bệnh tim bẩm sinh có thể biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các khuyết tật đơn giản có tác động nhỏ đến các điều kiện phức tạp đòi hỏi quản lý y tế rộng lớn.)
 4. Advancements in medical research and technology have led to improved diagnostic methods and treatment options for individuals with congenital heart disease. (Các tiến bộ trong nghiên cứu y học và công nghệ đã dẫn đến việc cải thiện phương pháp chẩn đoán và lựa chọn điều trị cho những người mắc bệnh tim bẩm sinh.)
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM