Home Học tiếng Anh Từ điển Bệnh teo cơ tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

Bệnh teo cơ tiếng anh là gì? Cách đọc chuẩn nhất

“Bệnh teo cơ” trong tiếng Anh được gọi là “Muscular dystrophy”.
Đây là một tình trạng gen di truyền ảnh hưởng đến cơ bắp, gây suy nhược và suy giảm chức năng cơ.
Phiên âm cách đọc /mʌskjələr ˈdɪstrəf/

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bệnh teo cơ”

  • Muscular dystrophy: /ˈmʌskjələr ˈdɪstrəfi/ – Bệnh teo cơ
  • Genetic disorder: /dʒəˈnɛtɪk dɪsˈɔrdər/ – Rối loạn gen di truyền
  • Muscle weakness: /ˈmʌsəl ˈwiknəs/ – Sự yếu đuối cơ
  • Duchenne muscular dystrophy: /duˈʃɛn ˈmʌskjələr ˈdɪstrəfi/ – Bệnh teo cơ Duchenne
  • Becker muscular dystrophy: /ˈbɛkər ˈmʌskjələr ˈdɪstrəfi/ – Bệnh teo cơ Becker
  • Inherited condition: /ɪnˈhɛrɪtɪd kənˈdɪʃən/ – Tình trạng di truyền
  • Physical therapy: /ˈfɪzɪkəl ˈθɛrəpi/ – Phục hồi chức năng cơ bằng vận động học
  • Mobility aids: /moʊˈbɪləti eɪdz/ – Dụng cụ hỗ trợ di động
  • Respiratory support: /ˈrɛspərəˌtɔri səˈpɔrt/ – Hỗ trợ hô hấp
  • Wheelchair: /ˈwilˌtʃɛr/ – Xe lăn

6 Câu có chứa từ “Bệnh teo cơ” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. Muscular dystrophy is a group of genetic disorders that lead to progressive muscle degeneration.
-> Bệnh teo cơ là một nhóm rối loạn gen di truyền dẫn đến sự giảm thoái cơ tiến triển.

2. Becker muscular dystrophy is a milder form of the condition, with later onset and slower progression.
-> Bệnh teo cơ Becker là một dạng nhẹ của tình trạng này, bắt đầu muộn và tiến triển chậm hơn.

3. There is currently no cure for muscular dystrophy, but treatment can help manage symptoms.
-> Hiện tại chưa có phương pháp chữa trị cho bệnh teo cơ, nhưng điều trị có thể giúp kiểm soát các triệu chứng.

4. Muscular dystrophy affects both children and adults, and symptoms may vary widely.
-> Bệnh teo cơ ảnh hưởng đến cả trẻ em và người lớn, và triệu chứng có thể biến động rộng.

5. Inherited conditions like muscular dystrophy can impact multiple generations within a family.
-> Các tình trạng di truyền như bệnh teo cơ có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trong một gia đình.

6. Genetic testing can confirm the diagnosis of muscular dystrophy in some cases.
-> Kiểm tra gen có thể xác nhận chẩn đoán bệnh teo cơ trong một số trường hợp.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bệnh teo cơ” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM