Home Chưa phân loại Bệnh Nghề Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Bệnh Nghề Nghiệp Tiếng Anh Là Gì, Cách Đọc Chính Xác

Trong Tiếng Anh, Bệnh nghề nghiệp được gọi là Occupational disease, có phiên âm cách đọc là /ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən.əl dɪˈziːz/ (UK); /ˌɑː.kjəˈpeɪ.ʃən.əl dɪˈziːz/ (US).

Bệnh nghề nghiệp “Occupational disease” là các bệnh lý được liên kết chặt chẽ với môi trường làm việc và các yếu tố nghề nghiệp. Các loại bệnh nghề nghiệp có thể phát triển do tiếp xúc lâu dài với các chất độc hại, điều kiện làm việc bất lợi hoặc các yếu tố khác trong môi trường làm việc.

1. Dưới đây là một số cụm từ liên quan đến “bệnh nghề nghiệp” và cách dịch sang tiếng Anh:

 1. Occupational Hazard: Rủi ro nghề nghiệp.
 2. Workplace Exposure: Tiếp xúc tại nơi làm việc.
 3. Industrial Hygiene: Y tế công nghiệp.
 4. Safety Regulations: Quy định an toàn.
 5. Protective Equipment: Trang thiết bị bảo hộ.
 6. Chemical Exposure: Tiếp xúc với hóa chất.
 7. Respiratory Protection: Bảo vệ hô hấp.
 8. Occupational Medicine:Y học nghề nghiệp.
 9. Health and Safety Standards: Tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn.
 10. Industrial Diseases Registry: Danh sách các bệnh công nghiệp.

2. Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Occupational disease” với nghĩa là “bệnh nghề nghiệp” và dịch sang tiếng Việt:

 1. Prolonged exposure to hazardous chemicals may lead to occupational diseases.
  => Tiếp xúc lâu dài với các chất hóa học độc hại có thể dẫn đến bệnh nghề nghiệp.
 2. Regular health check-ups are crucial for early detection of occupational diseases in industrial workers.
  => Các kiểm tra sức khỏe định kỳ quan trọng để phát hiện sớm các bệnh nghề nghiệp ở người lao động trong ngành công nghiệp.
 3. Occupational diseases can result from repetitive strain and overuse of certain muscles.
  => Bệnh nghề nghiệp có thể xuất phát từ sự căng thẳng lặp đi lặp lại và sử dụng quá mức các cơ bắp cụ thể.
 4. Preventive measures, such as proper safety equipment, can reduce the incidence of occupational diseases.
  => Các biện pháp phòng ngừa, như trang thiết bị an toàn đúng cách, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.
 5. Construction workers should be educated on the risks of occupational diseases and proper safety practices.
  => Người lao động xây dựng cần được giáo dục về nguy cơ của bệnh nghề nghiệp và các biện pháp an toàn đúng đắn.
 6. Workers in the construction industry are trained to minimize the risk of occupational diseases caused by exposure to asbestos and other hazardous materials.
  => Người lao động trong ngành xây dựng được đào tạo để giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với amiăng và các vật liệu độc hại khác.
 7. Occupational disease surveillance programs are implemented to monitor and manage the health of workers exposed to specific occupational hazards.
  => Các chương trình giám sát bệnh nghề nghiệp được triển khai để theo dõi và quản lý sức khỏe của những người lao động tiếp xúc với các rủi ro nghề nghiệp cụ thể.
 8. The use of personal protective equipment is crucial in preventing occupational diseases in healthcare settings where exposure to infectious agents is common.
  => Việc sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân là quan trọng để ngăn chặn các bệnh nghề nghiệp trong môi trường chăm sóc sức khỏe nơi tiếp xúc với các tác nhân gây nhiễm trùng là phổ biến.
 9. Occupational disease registries help authorities track and analyze patterns of work-related illnesses, leading to better prevention strategies.
  => Các hệ thống đăng ký bệnh nghề nghiệp giúp các cơ quan theo dõi và phân tích các mô hình của các bệnh liên quan đến công việc, dẫn đến các chiến lược phòng ngừa hiệu quả hơn.
 10. Employees in the chemical industry undergo regular health check-ups to detect early signs of occupational diseases resulting from exposure to harmful chemicals.
  => Nhân viên trong ngành hóa chất thường xuyên được kiểm tra sức khỏe để phát hiện các dấu hiệu sớm của bệnh nghề nghiệp do tiếp xúc với hóa chất gây hại.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM