Home Học tiếng Anh Bệnh giang mai tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bệnh giang mai tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh giang mai” có nghĩa là syphilis với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈsɪfɪlɪs/

Một số từ liên quan đến “Bệnh giang mai”

 • Treponema Pallidum – /treˌpɒnɪmə ˈpælɪdəm/: Vi khuẩn Treponema pallidum, là loại vi khuẩn gây bệnh syphilis.
 • Sexually Transmitted Infection (STI) – /ˈsɛksjʊəli trænsˈmɪtɪd ɪnˈfɛkʃən/: Nhiễm trùng qua đường tình dục, bao gồm các bệnh như syphilis và các bệnh lậu khác.
 • Primary Syphilis – /ˈpraɪməri ˈsɪfɪlɪs/: Giang mai giai đoạn 1
 • Secondary Syphilis – /ˈsɛkəndəri ˈsɪfɪlɪs/: Giang mai giai đoạn 2
 • Latent Syphilis – /ˈleɪtnt ˈsɪfɪlɪs/: Giang mai tiềm ẩn
 • Tertiary Syphilis – /ˈtɜːrʃieri ˈsɪfɪlɪs/: Giang mai giai đoạn 3
 • Chancre – /ʃæŋkər/: Vết thương
 • Rash – /ræʃ/: Nổi mẩn
 • Congenital Syphilis – /kənˈdʒɛnɪtl ˈsɪfɪlɪs/: Giang mai bẩm sinh
 • Antibiotic Resistance – /ˌæntɪbaɪˈɒtɪk rɪˈzɪstəns/: Kháng thuốc
 • Health Education and Promotion – /hɛlθ ˌɛdʒʊˈkeɪʃən ænd prəˈmoʊʃən/: Giáo dục và khuyến khích sức khỏe
 • Safe Sex Practices – /seɪf sɛks ˈpræktɪsɪz/: Thực hành tình dục an toàn
 • Sexual Health Clinic – /ˈsɛkʃuəl hɛlθ klɪˈnɪk/: Phòng khám sức khỏe tình dục

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh giang mai” và dịch nghĩa

1. Syphilis is a sexually transmitted infection caused by the bacterium Treponema pallidum.

=> Bệnh giang mai là một bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra.

2. Early detection and treatment of syphilis are crucial to prevent complications.

=> Việc phát hiện và điều trị sớm bệnh giang mai là quan trọng để ngăn chặn các biến chứng.

3. If left untreated, syphilis can progress through various stages and affect multiple organs.

=> Nếu không được điều trị, bệnh giang mai có thể tiến triển qua nhiều giai đoạn và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan.

4. Syphilis is characterized by the development of painless sores, known as chancres, in the early stage.

=> Bệnh giang mai được đặc trưng bởi sự xuất hiện của những vết thương không đau, được biết đến là chancres, ở giai đoạn đầu.

5. Secondary syphilis may manifest with symptoms like skin rash, fever, and swollen lymph nodes.

=> Giai đoạn thứ hai của bệnh giang mai có thể xuất hiện với các triệu chứng như nổi mẩn da, sốt và núi đại hồi.

6. The use of antibiotics, such as penicillin, is common in the treatment of syphilis.

=> Việc sử dụng kháng sinh, như penicillin, là phổ biến trong điều trị bệnh giang mai.

7. Pregnant women with syphilis need prompt treatment to prevent transmission to the unborn child.

=> Phụ nữ mang thai mắc bệnh giang mai cần điều trị ngay lập tức để ngăn chặn việc truyền nhiễm cho thai nhi.

8. The VDRL test is commonly used to diagnose syphilis by detecting antibodies in the blood.

=> Xét nghiệm VDRL thường được sử dụng để chẩn đoán bệnh giang mai bằng cách phát hiện kháng thể trong máu.

9. Regular screenings are recommended for individuals at higher risk of contracting syphilis.

=> Việc kiểm tra định kỳ được khuyến khích đối với những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh giang mai.

10. Partner notification is important in preventing the spread of syphilis within sexual networks.

=> Thông báo cho đối tác quan trọng để ngăn chặn sự lây lan của bệnh giang mai trong các mạng lưới tình dục.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn