Home Chưa phân loại Bệnh bạch tạng tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bệnh bạch tạng tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bệnh bạch tạng” có nghĩa là albinism với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈælbɪnɪzəm/

Một số từ liên quan đến “Bệnh bạch tạng”

  • Albino – /ælˈbiː.nəʊ/: Người hoặc động vật bị ảnh hưởng bởi albinism.
  • Melanin – /ˈmel.ə.nɪn/: Chất chịu nhiệt có màu sắc, chủ yếu tạo nên màu của tóc, da và mắt.
  • Pigmentation – /ˌpɪdʒ.əˈmen.teɪ.ʃən/: Quá trình tạo ra màu sắc trong cơ thể, bao gồm cả sự sản xuất melanin.
  • Ocular Albinism – /ˈɒk.jə.lər ˈæl.bɪ.nɪz.əm/: Albinism tác động chủ yếu đến mắt, dẫn đến giảm thị lực và mắt nhạt màu.
  • Tyrosinase – /ˌtaɪ.roʊˈsaɪ.neɪs/: Một enzyme tham gia vào quá trình sản xuất melanin.
  • Genetic Mutation – /dʒəˈnet.ɪk mjuˈteɪ.ʃən/: Đột biến gen, làm thay đổi cấu trúc gen và có thể gây ra albinism.
  • Hypopigmentation – /ˌhaɪ.poʊˌpɪɡ.mənˈteɪ.ʃən/: Sự giảm mức độ pigmentation, làm cho da hoặc tóc trở nên nhạt màu.
  • Visual Impairment – /ˈvɪʒ.u.əl ɪmˈper.ənt̬s/: Sự suy giảm thị lực, một trong những tác động phổ biến của albinism.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bệnh bạch tạng” và dịch nghĩa

1. Albinism is a genetic condition characterized by a lack of melanin in the skin, hair, and eyes.

=> Bệnh bạch tạng là một điều kiện gen được đặc trưng bởi sự thiếu melanin trong da, tóc và mắt.

2. People with albinism often have very light-colored eyes, such as blue or pink.

=> Những người có bệnh bạch tạng thường có mắt màu rất nhạt, như màu xanh hoặc màu hồng.

3. Albinism affects not only appearance but also vision, as individuals with the condition may experience visual impairment.

=> Bệnh bạch tạng ảnh hưởng không chỉ đến ngoại hình mà còn đến thị lực, khi những người mang điều kiện này có thể trải qua sự suy giảm thị lực.

4. Despite the challenges, many individuals with albinism lead successful and fulfilling lives.

=> Mặc dù đối mặt với những thách thức, nhiều người có bệnh bạch tạng sống một cuộc sống thành công và đầy ý nghĩa.

5. Albinism is caused by a genetic mutation that affects the production of melanin in the body.

=> Bệnh bạch tạng là do một đột biến gen ảnh hưởng đến quá trình sản xuất melanin trong cơ thể.

6. The lack of melanin in individuals with albinism makes them more susceptible to sunburn and skin damage.

=> Sự thiếu hụt melanin ở những người có bệnh bạch tạng làm cho họ dễ bị cháy nắng và tổn thương da hơn.

7. In some cultures, people with albinism may face social stigma and discrimination due to misconceptions about the condition.

=> Ở một số văn hóa, những người có bệnh bạch tạng có thể phải đối mặt với áp lực xã hội và phân biệt đối xử do sự hiểu lầm về tình trạng này.

8. Photophobia, or sensitivity to light, is a common challenge for individuals with albinism.

=> Ánh sáng nhạt, hoặc nhạy cảm với ánh sáng, là một thách thức phổ biến đối với những người có bệnh bạch tạng.

9. The Albinism Fellowship provides support and resources for individuals and families affected by albinism.

=> Hội bệnh bạch tạng cung cấp hỗ trợ và nguồn lực cho những người và gia đình bị ảnh hưởng bởi albinism.

10. In wildlife, animals with albinism may stand out due to their distinctive white or light-colored fur.

=> Trong thế giới hoang dã, động vật có bệnh bạch tạng có thể nổi bật với bộ lông màu trắng hoặc màu nhạt đặc trưng của họ.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.