Home Học tiếng Anh Từ điển Bảo hiểm tiếng anh là gì

Bảo hiểm tiếng anh là gì

Bảo hiểm tiếng anh là gì? Trong tiếng Anh được dịch là “insurance.”“Bảo hiểm” là một hình thức hợp đồng tài chính mà người ta trả một khoản phí cho một công ty bảo hiểm để đảm bảo sự bồi thường cho một rủi ro cụ thể. Phiên âm của từ “insurance”:

 1. Tiếng Anh Mỹ (US):
  • Phiên âm: /ɪnˈʃʊrəns/
 2. Tiếng Anh Anh (UK):
  • Phiên âm: /ɪnˈʃʊərəns/

Bảo hiểm tiếng anh là gì? Một số từ vựng liên quan đến chủ đề “bảo hiểm” trong tiếng Anh:

 • Premium: /ˈpriːmiəm/ – Phí bảo hiểm
 • Coverage: /ˈkʌvərɪdʒ/ – Phạm vi bảo hiểm
 • Policy: /ˈpɒlɪsi/ – Hợp đồng bảo hiểm
 • Claim: /kleɪm/ – Yêu cầu bồi thường
 • Deductible: /dɪˈdʌktəbl/ – Mức khấu trừ
 • Underwriting: /ˈʌndəˌraɪtɪŋ/ – Quy trình xác định rủi ro và đặt giá bảo hiểm
 • Insurer: /ɪnˈʃʊrər/ – Người bảo hiểm
 • Beneficiary: /ˌbɛnɪˈfɪʃəri/ – Người hưởng lợi
 • Exclusion: /ɪkˈskluːʒən/ – Loại trừ, điều loại trừ khỏi bảo hiểm
 • Risk: /rɪsk/ – Rủi ro

Dưới đây là các câu ví dụ liên quan đến “bảo hiểm” trong tiếng Anh:

 1. English: What factors should individuals consider when choosing health insurance coverage, and how does it impact access to medical care? Vietnamese: Những yếu tố nào mà người ta nên xem xét khi chọn bảo hiểm y tế, và nó ảnh hưởng thế nào đến việc tiếp cận chăm sóc y tế?
 2. English: Can you explain the differences between term life insurance and whole life insurance, and how individuals can determine the most suitable option for their needs? Vietnamese: Bạn có thể giải thích sự khác biệt giữa bảo hiểm nhân thọ theo kỳ hạn và bảo hiểm nhân thọ toàn diện, và làm thế nào người ta có thể xác định lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu của họ?
 3. English: What are the common exclusions or limitations in insurance policies, and how can individuals ensure they have adequate coverage for potential risks? Vietnamese: Các loại trừng phạt hoặc hạn chế phổ biến trong các hợp đồng bảo hiểm là gì, và làm thế nào người ta có thể đảm bảo họ có đủ bảo hiểm cho những rủi ro tiềm ẩn?
 4. English: How do deductible and premium amounts affect the overall cost of insurance, and are there strategies to optimize coverage while managing costs? Vietnamese: Số tiền trả tự phải và số tiền đóng bảo hiểm làm thế nào ảnh hưởng đến tổng chi phí của bảo hiểm, và có những chiến lược nào để tối ưu hóa phạm vi bảo hiểm trong khi quản lý chi phí?
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM