Home Học tiếng Anh Từ điển Bán Cầu Não Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

Bán Cầu Não Tiếng Anh Là Gì, Cách Phát Âm Chuẩn Nhất

“Bán cầu não” trong tiếng Anh được dịch là “brain hemisphere”“Brain hemisphere” đề cập đến hai nửa của não, tức là nửa trái và nửa phải, mỗi nửa đảm nhận một số chức năng nhất định. Mối quan hệ giữa hai bán cầu não được gọi là “sự tương tác não hai bán cầu” (interhemispheric brain interaction). Phiên âm của cụm từ “brain hemisphere” như sau: – Theo US: /breɪn ˈhɛmɪˌsfɪr/ – Theo UK: /breɪn ˈhɛmɪsˌfɪə/

Một số từ vựng liên quan đến “bán cầu não” trong tiếng Anh:

 • Hemisphere (Noun): /ˈhɛmɪˌsfɪər/ – Bán cầu.
 • Brain (Noun): /breɪn/ – Não.
 • Cerebral (Adjective): /səˈriːbrəl/ – Thuộc về não.
 • Cortex (Noun): /ˈkɔːrtɛks/ – Vỏ não.
 • Lateralization (Noun): /ˌlætərəlaɪˈzeɪʃən/ – Sự đặt ở một bên, sự tập trung vào một bên.
 • Neuroscience (Noun): /njʊəroʊˈsaɪəns/ – Ngành nghiên cứu về hệ thống thần kinh.
 • Synapse (Noun): /ˈsɪnæps/ – Khe nối.
 • Cognitive (Adjective): /ˈkɒɡnɪtɪv/ – Liên quan đến tri thức, nhận thức.
 • Motor (Adjective): /ˈmoʊtər/ – Liên quan đến chuyển động, cơ bắp.
 • Perception (Noun): /pərˈsɛpʃən/ – Sự nhận thức, sự nhận biết.

Dưới đây là 5 câu ví dụ liên quan đến “bán cầu não” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt:

 1. The brain is divided into two hemispheres, each responsible for different functions. =>Não được chia thành hai bán cầu, mỗi bán cầu đảm nhận các chức năng khác nhau.
 2. Lateralization refers to the dominance of one hemisphere in specific cognitive tasks. =>Lateralization đề cập đến sự chiếm ưu thế của một bán cầu trong các nhiệm vụ nhận thức cụ thể.
 3. Neuroscientists study the synapses to understand how neurons communicate with each other. =>Các nhà nghiên cứu thần kinh nghiên cứu về các khe nối để hiểu cách các nơ-ron giao tiếp với nhau.
 4. The cerebral cortex plays a crucial role in higher cognitive functions such as reasoning and problem-solving. =>Vỏ não đóng vai trò quan trọng trong các chức năng nhận thức cao như lý luận và giải quyết vấn đề.
 5. Motor functions involve the coordination of various brain regions to control movements. =>Chức năng cơ bắp liên quan đến sự phối hợp của các khu vực não khác nhau để điều khiển các chuyển động.
Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM