Home Học tiếng Anh Bài tập thực hành tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Bài tập thực hành tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Bài tập thực hành tiếng Anh 8 Mai Lan Hương PDF (Có đáp án)

Cuốn sách Bài tập thực hành tiếng anh 8 có đáp án do Mai Lan Hương và Nguyễn Thị Thanh Tâm biên soạn bao gồm các bài tập thực hành dựa theo từng đơn vị bài học. Để nắm chi tiết về các dạng bài tập trong sách, hãy cùng mình tham khảo ngay bài viết sau đây nhé.

1. Giới thiệu về cuốn sách

Vì nội dung trong sách biên soạn theo từng unit nên sẽ có từng phần (section) như sách giáo khoa tiếng Anh 8 gồm bài tập thực hành về từ vựng, ngữ pháp và hội thoại. Sau mỗi phần bài tập đều có bài kiểm tra và bài tự kiểm tra (Test Yourself) để đánh giá kết quả học tập.

Bố cục sách gồm có 6 phần như sau:

  • Phần A – Phonetics: các bài tập ngữ âm giúp củng cố năng lực phát âm và khả năng phân biệt các âm được phát âm gần giống nhau hoặc khác nhau.
  • Phần B – Vocabulary: các bài tập về từ vựng để ôn luyện các từ đã học.
  • Phần C – Grammar: các bài tập ngữ pháp ở dạng trắc nghiệm, sửa lỗi câu, v.v. giúp bạn củng cố các điểm ngữ pháp theo từng unit
  • Phần D – Speaking: các bài tập đặt câu hỏi, sắp xếp đoạn hội thoại, hoàn tất đoạn hội thoại… để rèn luyện kỹ năng nói.
  • Phần E – Reading: các đoạn văn ngắn với hình thức chọn từ điền vào chỗ trống, chọn đáp án đúng, trả lời câu hỏi… giúp luyện tập và phát triển kỹ năng đọc hiểu.
  • Phần F – Writing: các dạng bài tập về sắp xếp câu, viết lại câu để luyện kỹ năng viết.
Nội dung trong sách
Nội dung trong sách

2. Một số bài tập có trong sách

I. Fill in each blank with a correct preposition.

1. He usually plays a sport his_____free time.
2. One of my friends is hooked_____online racing games.
3. Levis wasn’t sure_____changing his hobbies.
4. This origami folding art is right_____my street.
5. Julia has found a craft kit to make postcards____herself.
6. We shouldn’t be addicted____both computer and mobile games.
7. Robert has some CDs____pop and folk music.
8. You should spend more time____your family.

II. Choose the best answer to complete the sentences.

1. ______DIY means you do yourself without the help of experts.
A. Playing B. Doing C. Making D. Taking

2. She loves making______, such as pottery and carving wood.
A. crafts B. origami C. stamps D. bracelets

3. Melinda _____hanging out because she is a sociable person.
A. detests B. hates C. dislikes D. fancies

4. Many people like _______the Internet with their mobile phones.
A surfing B. blogging C. emailing D. communicating

5. It’s helpful to learn life____or a foreign language in free time.
A. tricks B. skills C. kits D. tools

6. Video chatting is among dozens of ways to virtually visit friends and____
A. neighbours B. acquaintance C. relatives D. members

7. He doesn’t mind going window____in the mall with his friends.
A. having B. selling C. buying D. shopping

8. Samuel is sociable so he can_____a lot of friends at school.
A. made B. take C. do D. work

9. I usually make a phone call to friends instead of___________
A. listening B. texting C. reading D. typing

10. This might sound____, but I enjoy watching rain.
A. satisfied B. exciting C. weird D. reasonable

III. Write the correct form of the word in brackets.

1. My parents don’t like to watch______shows on television. (real)
2. Do you feel ______with your current hobbies? (satisfy)
3. Reading, playing sports, and_____are popular leisure activities. (socialise)
4. Playing online games may be ____ to both your mind and the body. (harm)
5. My brother often has_____time when he plays football. (enjoy)
6. Spending much time in front of the screen can ____cause eye-tiredness. (easy)
7. Do exercise and you’ll see a continuous____in your health. (improve)
8. You should never give your _____information to strangers. (person)
9. Sometimes they go to local_____or cultural places for pleasure. (perform)
10. He has never joined any programme in an animal protection ___(organise)

IV. Choose the best answer to complete the sentences.

1. It’s good for you______out and play a sport.
A. to going B. to go C. go D. going

2. My parents never let me________with strangers.
A. hang out B. hung out C. hanging out D. to hang out

3. Mrs. Cohen tried___all the housework before going to bed.
A. finishing B. finish C. finishes D. to finish

4. She adores____ancient coins and foreign banknotes.
A. to collect B. to collecting C. collecting D. collect

5. The cartoon is funny and it makes me_____a lot.
A. laughing B. to laugh C. laugh D. laughs

6. He dislikes_____disturbed while he is thinking.
A. being B. is C. to be D. be

7. My friend doesn’t mind___me whenever I am in need.
A. to help B. helping C. help D. to helping

8. If you want to pass your exams, you’d better___your attitude towards studies!
A. to change B. changing C. to changing D. Change

9. Susan loves going window shopping and_____in the street.
A. walking B. walks C. to walk D. Walk

10. Johnson used to stay up late and________video games.
A. plays B. play C. playing D. to play

3. File sách Bài tập thực hành tiếng Anh 8 Mai Lan Hương

Nút tảiTrên đây là những chia sẻ của mình về cuốn sách bài tập thực hành tiếng anh 8 chương trình mới Mai Lan Hương mà bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó thì cũng có thể kết hợp với cuốn Bài tập Mai Lan Hương 8 tập 1 để trau dồi kiến thức cho bản thân được toàn diện hơn. Chúc các bạn học tốt nhé.

Ms Nhung TOEIC hiện đang dạy TOEIC tại nhà ở TPHCM, từng tốt nghiệp Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh và đảm nhận vị trí giáo viên TOEIC ở nhiều trung tâm như: Trung tâm Anh ngữ UP, Trung tâm Anh ngữ Benzen... Ms Nhung TOEIC với mong muốn giúp người học tiếp cận với nhiều đầu sách học tiếng Anh hay và hiệu quả. Cùng Ms Nhung đón đọc và dowmload các sách học tiếng Anh hay tại đây