Home Học tiếng Anh Từ điển Bác sĩ pháp y tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ pháp y tiếng anh là gì ? Cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng anh “Bác sĩ pháp y” có nghĩa là Medical examiner
Bác sĩ pháp y là chuyên gia y tế chuyên về lĩnh vực pháp lý, thường tham gia vào việc thẩm định thông tin y tế trong ngữ cảnh pháp lý, như trong các vụ án hoặc tranh chấp liên quan đến y khoa.
Phiên âm cách đọc Medical examiner /ˈmɛdɪkl ɪɡˈzæmɪnər/.

Một số từ vựng tiếng anh liên quan đến “Bác sĩ pháp y”

  • Forensic Pathology: /fəˈrɛnzɪk pəˈθɒlədʒi/ – Bệnh lý pháp y
  • Autopsy: /ˈɔːtəpsi/ – Xác minh tử thi
  • Death Investigation: /dɛθ ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃən/ – Điều tra cái chết
  • Toxicology: /ˌtɒksɪˈkɒlədʒi/ – Độc học
  • Morgue: /mɔːrɡ/ – Phòng xác
  • Crime Scene: /kraɪm siːn/ – Hiện trường tội ác
  • Evidence: /ˈɛvɪdəns/ – Bằng chứng
  • Post-mortem: /ˌpoʊst ˈmɔːr.təm/ – Hậu quả tử thi
  • Forensic Anthropology: /fəˈrɛnzɪk ˌænθrəˈpɒlədʒi/ – Nhân loại học pháp y
  • Crime Scene Investigation (CSI): /kraɪm siːn ɪnˌvɛstɪˈɡeɪʃən/ – Điều tra hiện trường tội ác (CSI)

6 Câu có chứa từ “Bác sĩ pháp y”” trong tiếng Anh được dịch ra tiếng Việt.

1. The medical examiner is responsible for determining the cause of death in unexplained cases.
-> Bác sĩ pháp y có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết trong các trường hợp không giải thích được.

2. The police called in the medical examiner to investigate the suspicious death.
-> Cảnh sát đã gọi bác sĩ pháp y để điều tra cái chết đáng ngờ.

3. The medical examiner conducted a thorough autopsy to gather evidence for the investigation.
-> Bác sĩ pháp y thực hiện một cuộc khám nghiệm tử thi cẩn thận để thu thập bằng chứng cho cuộc điều tra.

4. In some cases, the medical examiner may need to testify in court about their findings.
-> Trong một số trường hợp, bác sĩ pháp y có thể cần phải làm chứng tại tòa về những kết luận của họ.

5. The medical examiner works closely with law enforcement to solve cases involving unnatural deaths.
-> Bác sĩ pháp y làm việc chặt chẽ với cơ quan chức năng để giải quyết các vụ án liên quan đến cái chết bất thường.

6. The role of a medical examiner is crucial in determining whether a death was a result of foul play.
-> Vai trò của bác sĩ pháp y là quan trọng để xác định xem cái chết có phải là kết quả của tội ác hay không.

Qua bài viết trên mà chúng tôi chia sẻ cho bạn, hy vọng nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về từ vựng “Bác sĩ pháp y” và các từ liên quan trong tiếng anh. Chúc bạn học tốt nhé!

Vân Nhi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Anh trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn, đạt chứng chỉ TOEIC tại IIG Việt Nam. Cô hiện tại đang là giảng viên tại 1 trung tâm tiếng anh ở TPHCM