Home Chưa phân loại Bác sĩ mắt tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bác sĩ mắt tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ mắt” có nghĩa là Ophthalmologist với phiên âm Anh – Anh /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/ và Anh – Mỹ /ˌɑːfθəˈmɑːlədʒɪst/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ mắt”

  • Optometrist – /ɒpˈtɒm.ɪ.trɪst/: Bác sĩ thị lực, chuyên gia thị lực
  • Eye Exam – /aɪ ɪɡˈzæm/: Kiểm tra mắt, khám mắt
  • Retina – /ˈret.nə/: võng mạc
  • Cornea – /ˈkɔːr.ni.ə/: giác mạc
  • Cataract – /ˈkæt.ər.ækt/: đục thủy tinh thể
  • Glaucoma – /ɡləʊˈkoʊ.mə/: đau mắt, bệnh thị giác xanh
  • Prescription Glasses – /prɪˈskrɪp.ʃən ˈɡlæs.ɪz/: kính đeo theo đơn của bác sĩ mắt
  • Astigmatism – /əˈstɪɡ.mə.tɪ.zəm/: loạn thị, viễn thị
  • Eyelid – /ˈaɪ.lɪd/: mí mắt, mi mắt
  • Ocular Health – /ˈɒk.jə.lə ˈhelθ/: sức khỏe mắt, sức khỏe thị lực

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ mắt” và dịch nghĩa

1. I have an appointment with the ophthalmologist tomorrow to check my vision.

=> Tôi có cuộc hẹn với bác sĩ mắt ngày mai để kiểm tra thị lực của mình.

2. The ophthalmologist diagnosed her with astigmatism and prescribed glasses.

=> Bác sĩ mắt chẩn đoán cô ấy mắc bệnh loạn thị và kê đơn kính.

3. After the eye exam, the ophthalmologist explained the results to the patient.

=> Sau khi kiểm tra mắt, bác sĩ mắt giải thích kết quả cho bệnh nhân.

4. My friend is studying to become an ophthalmologist to help people with eye conditions.

=> Bạn tôi đang học để trở thành bác sĩ mắt để giúp đỡ những người có vấn đề về mắt.

5. The ophthalmologist specializes in treating diseases of the eye and performing eye surgeries.

=> Bác sĩ mắt chuyên điều trị các bệnh về mắt và thực hiện phẫu thuật mắt.

6. Patients should see an ophthalmologist regularly for eye check-ups.

=> Bệnh nhân nên đến thăm bác sĩ mắt định kỳ để kiểm tra mắt.

7. The ophthalmologist recommended using artificial tears to relieve dry eyes.

=> Bác sĩ mắt khuyến cáo sử dụng nước mắt nhân tạo để giảm bớt cảm giác khô mắt.

8. She decided to see an ophthalmologist after experiencing blurry vision for several days.

=> Cô ấy quyết định đến thăm bác sĩ mắt sau khi trải qua thị lực mờ mờ trong vài ngày.

9. An ophthalmologist can detect early signs of eye diseases during a comprehensive eye exam.

=> Bác sĩ mắt có thể phát hiện ra dấu hiệu sớm của các bệnh mắt trong quá trình kiểm tra mắt toàn diện.

10. The ophthalmologist assured the patient that the cataract surgery would improve her vision.

=> Bác sĩ mắt đảm bảo cho bệnh nhân rằng phẫu thuật đục thủy tinh thể sẽ cải thiện thị lực của cô ấy.

Tố Uyên là sinh viên năm cuối của trường Đại học Văn Hiến, với niềm đam mê viết lách cùng với TOEIC 750 điểm, mong rằng Uyên sẽ mang đến những bài viết hữu ích cho các bạn.