Home Học tiếng Anh Bác sĩ khoa sản tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Bác sĩ khoa sản tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ khoa sản” có nghĩa là Obstetricians với phiên âm Anh – Anh /ˌɒbstəˈtrɪʃn/ và Anh – Mỹ /ˌɑːbstəˈtrɪʃn/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ khoa sản”

  • Obstetrics – /əbˈstɛtrɪks/: Khoa phụ sản
  • Maternity Care – /məˈtɜːrnɪti kɛr/: Chăm sóc thai sản
  • Prenatal Care – /priːˈneɪtl kɛr/: Chăm sóc tiền sản
  • Postpartum Care – /poʊstˈpɑːrtəm kɛr/: Chăm sóc sau khi sinh
  • Fetal Monitoring – /ˈfiːtəl ˈmɒnɪtərɪŋ/: Theo dõi thai nhi
  • Obstetric Ultrasound – /əbˈstɛtrɪk ˈʌltrəˌsaʊnd/: Siêu âm phụ sản
  • Neonatology – /ˌniːoʊnəˈtɒlədʒi/: Sơ sinh

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ khoa sản” và dịch nghĩa

1. Obstetricians play a crucial role in ensuring the health and well-being of pregnant women.

=> Bác sĩ khoa sản đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sức khỏe và phúc lợi cho phụ nữ mang thai.

2. Many obstetricians specialize in high-risk pregnancies and complicated deliveries.

=> Nhiều bác sĩ khoa sản chuyên sâu trong việc chăm sóc thai nhi có nguy cơ cao và quá trình sinh nở phức tạp.

3. Obstetricians work closely with midwives and other healthcare professionals to provide comprehensive prenatal care.

=> Bác sĩ khoa sản hợp tác chặt chẽ với bà mối và các chuyên gia y tế khác để cung cấp chăm sóc tiền sản nghệ toàn diện.

4. Patients often rely on obstetricians for guidance and support throughout the pregnancy journey.

=> Bệnh nhân thường dựa vào sự hướng dẫn và hỗ trợ từ bác sĩ khoa sản suốt chặng đường mang thai.

5. Obstetricians use advanced technologies such as ultrasound for monitoring fetal development.

=> Bác sĩ khoa sản sử dụng các công nghệ tiên tiến như siêu âm để theo dõi sự phát triển của thai nhi.

6. These days, obstetricians emphasize the importance of personalized and patient-centered maternity care.

=> Ngày nay, bác sĩ khoa sản nhấn mạnh tầm quan trọng của chăm sóc mang thai cá nhân hóa và tập trung vào bệnh nhân.

7. Obstetricians undergo extensive training to handle various aspects of pregnancy, labor, and delivery.

=> Bác sĩ khoa sản trải qua đào tạo rộng rãi để xử lý nhiều khía cạnh của thai nghén, sự chuyển dạ, và quá trình sinh nở.

8. Expectant mothers often build a strong rapport with their obstetricians, creating a sense of trust and comfort.

=> Những bà bầu thường xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ với bác sĩ khoa sản của mình, tạo ra cảm giác tin tưởng và thoải mái.

9. Obstetricians provide essential medical guidance to help mothers make informed decisions about their childbirth preferences.

=> Bác sĩ khoa sản cung cấp hướng dẫn y tế quan trọng để giúp các bà mẹ đưa ra quyết định có thông tin về sự lựa chọn khi sinh.

10. The collaborative efforts of obstetricians and midwives contribute to a holistic approach to maternity care.

=> Sự hợp tác giữa bác sĩ khoa sản và bà mối góp phần vào một cách tiếp cận toàn diện đối với chăm sóc mang thai.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn