Home Học tiếng Anh Bác sĩ gia đình tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bác sĩ gia đình tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bác sĩ gia đình” có nghĩa là Family Doctor với phiên âm /ˈfæm.ə.li ˈdɒk.tər/

Một số từ liên quan đến “Bác sĩ gia đình”

  • Health checkup – /ˈhelθ ˈtʃek.ʌp/: Kiểm tra sức khỏe
  • Preventive care – /prɪˈventɪv ker/: Chăm sóc phòng ngừa
  • Medical history – /ˈmɛdɪkl ˈhɪs.tər.i/: Lịch sử bệnh án
  • Primary care – /ˈpraɪ.mər.i ker/: Chăm sóc y tế cơ bản
  • Wellness check – /ˈwɛl.nəs ˈtʃɛk/: Kiểm tra sức khỏe tổng quan
  • Health counseling – /ˈhɛlθ ˈkaʊn.sə.lɪŋ/: Tư vấn sức khỏe
  • Chronic condition – /ˈkrɒnɪk kənˈdɪʃ.ən/: Tình trạng mạn tính
  • Holistic care – /hoʊˈlɪs.tɪk ker/: Chăm sóc toàn diện
  • General practitioner – /ˈdʒɛnərəl ˈpræk.tɪʃ.ən.ər/: Bác sĩ tổng quát

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bác sĩ gia đình” và dịch nghĩa

1. I visit my family doctor annually for a routine checkup.

=> Tôi thường xuyên đến bác sĩ gia đình để kiểm tra định kỳ hàng năm.

2. Our family doctor has been taking care of us for generations.

=> Bác sĩ gia đình của chúng tôi đã chăm sóc cho gia đình chúng tôi qua nhiều thế hệ.

3. The family doctor provides comprehensive healthcare for the entire family.

=> Bác sĩ gia đình cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cả gia đình.

4. In case of illness, it’s advisable to consult your family doctor first.

=> Trong trường hợp bệnh tật, nên tư vấn với bác sĩ gia đình của bạn trước.

5. Our family doctor recommended some lifestyle changes to improve our health.

=> Bác sĩ gia đình của chúng tôi đã đề xuất một số thay đổi lối sống để cải thiện sức khỏe của chúng tôi.

6. The family doctor coordinates with specialists if more specialized care is needed.

=> Bác sĩ gia đình hợp tác với các chuyên gia nếu cần chăm sóc chuyên sâu hơn.

7. My family doctor knows my medical history and provides personalized care.

=> Bác sĩ gia đình của tôi biết lịch sử bệnh án của tôi và cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa.

8. If you have any health concerns, don’t hesitate to discuss them with your family doctor.

=> Nếu bạn có bất kỳ vấn đề về sức khỏe nào, đừng ngần ngại thảo luận với bác sĩ gia đình của bạn.

9. Many people prefer a family doctor because of the personalized and familiar care they provide.

=> Nhiều người ưa chuộng bác sĩ gia đình vì dịch vụ chăm sóc cá nhân và quen thuộc mà họ mang lại.

10. Our family doctor played a crucial role in managing my chronic condition.

=> Bác sĩ gia đình của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý tình trạng mạn tính của tôi.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn