Home Học tiếng Anh Bã nhờn tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Bã nhờn tiếng Anh là gì, cách đọc đúng nhất

Trong tiếng Anh, “Bã nhờn” có nghĩa là Sebum với phiên âm Anh – Anh và Anh – Mỹ /ˈsiːbəm/

Một số từ liên quan đến “Bã nhờn”

  • Oily Skin – /ˈɔɪli skɪn/: Da dầu, da có nhiều bã nhờn.
  • Excess Sebum – /ɪkˈsɛs ˈsiːbəm/: Bã nhờn dư thừa.
  • Sebaceous Glands – /sɪˈbeɪʃəs ɡlændz/: Nang dầu, tuyến sản xuất bã nhờn.
  • T-Zone – /ˈtiː zoʊn/: Khu vực T, khu vực trán và mũi có nhiều bã nhờn.
  • Shiny Skin – /ˈʃaɪni skɪn/: Da sáng bóng do nhiều bã nhờn.
  • Cleansing to Control Sebum – /ˈklɛnzɪŋ tuː kənˈtroʊl ˈsiːbəm/: Làm sạch để kiểm soát bã nhờn.
  • Mattifying Products – /ˈmætɪfaɪɪŋ ˈprɒdʌkts/: Sản phẩm làm mờ bã nhờn.
  • Sebum Production – /ˈsiːbəm prəˈdʌkʃən/: Sự sản xuất bã nhờn.
  • Balancing Sebum Levels – /ˈbælənsɪŋ ˈsiːbəm ˈlɛvəlz/: Cân bằng mức độ bã nhờn.

10 câu ví dụ tiếng Anh về “Bã nhờn” và dịch nghĩa

1. Excessive sebum production can lead to oily skin and acne.
=> Sự sản xuất bã nhờn quá mức có thể dẫn đến da dầu và mụn.

2. The T-zone, consisting of the forehead, nose, and chin, tends to have more sebum.
=> Khu vực T, bao gồm trán, mũi và cằm, thường có nhiều bã nhờn.

3. Proper cleansing is essential to remove excess sebum and maintain clear skin.
=> Việc làm sạch đúng cách là quan trọng để loại bỏ bã nhờn dư thừa và duy trì làn da sáng sủa.

4. Sebum helps keep the skin moisturized, but too much can result in a greasy complexion.
=> Bã nhờn giúp giữ cho da được dưỡng ẩm, nhưng quá mức có thể dẫn đến làn da nhờn.

5. Certain skincare products aim to regulate sebum production for those with oily skin.
=> Một số sản phẩm chăm sóc da nhằm điều chỉnh sự sản xuất bã nhờn cho những người có da dầu.

6. A balanced diet and proper hydration can influence sebum levels in the skin.
=> Chế độ ăn cân đối và việc uống nước đúng cách có thể ảnh hưởng đến mức độ bã nhờn trong da.

7. Sebaceous glands are responsible for the production of sebum in the skin.
=> Nang dầu chịu trách nhiệm cho quá trình sản xuất bã nhờn trong da.

8. People with dry skin may lack sufficient sebum, leading to a need for moisturizing products.
=> Người có da khô có thể thiếu hụt bã nhờn, dẫn đến việc cần sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm.

9. Balancing sebum levels is crucial for preventing both dryness and excessive oiliness.
=> Cân bằng mức độ bã nhờn là quan trọng để ngăn chặn cả tình trạng khô da và dầu quá mức.

10. Certain medications may affect sebum production and skin condition.
=> Một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến sự sản xuất bã nhờn và tình trạng da.

Lê Anh Tiến là người sáng lập và chủ biên của trang web JES.EDU.VN. Từ năm 2011 tới nay ông làm việc trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và công nghệ thông tin. Quý đọc giả nếu có góp ý hoặc phản ánh vui lòng liên hệ qua fanpage của JES tại https://www.facebook.com/jes.edu.vn