Home Học tiếng Anh 20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất

20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất

20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất

Đối với những người mới bắt đầu học tiếng Anh, bảng động từ bất quy tắc lại có thể “gây khó dễ” vì có đến 600 động từ bất quy tắc cần phải nhớ. Tuy nhiên, chúng tôi đã giúp các bạn phân loại 20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất.

STT Động từ Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của động từ
1 be was, were been có; tồn tại
2 have had had có, sở hữu
3 do did done làm
4 say said said nói
5 come came come đến
6 get got got nhận, nhận được
7 go went gone đi, di chuyển
8 make made made tạo ra, làm ra
9 take took taken mang, lấy
10 think thought thought suy nghĩ, nghĩ
11 know knew known biết
12 tell told told nói, kể
13 see saw seen nhìn thấy
14 find found found tìm thấy
15 begin began begun bắt đầu
16 feel felt felt cảm thấy
17 become became become trở nên, trở thành
18 give gave given đưa, cho, tặng
19 leave left left rời khỏi
20 write wrote written viết

Vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu 20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất. Hy vọng sẽ giúp bạn học ghi nhớ dễ dàng hơn trong việc học bảng động từ bất quy tắc nhé.

Xem thêm: 30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh