Home Học tiếng Anh Top 10 động từ bất quy tắc phổ biến nhất mọi thời đại

Top 10 động từ bất quy tắc phổ biến nhất mọi thời đại

Top 10 động từ bất quy tắc phổ biến nhất mọi thời đại

Bạn đã biết 10 động từ bất quy tắc nào trong tiếng Anh phổ biến cần phải nhớ chưa? Dù là chưa biết hay đã biết thì cũng nên xem ngay bài viết này nhé.

STT Động từ Quá khứ đơn (V2) Quá khứ phân từ (V3) Nghĩa
1 be was, were been có; tồn tại
2 have had had có, sở hữu
3 do did done làm
4 say said said nói
5 come came come đến
6 get got got nhận, nhận được
7 go went gone đi, di chuyển
8 make made made tạo ra, làm ra
9 take took taken mang, lấy
10 think thought thought suy nghĩ, nghĩ

Vậy là chúng tôi đã tổng hợp cho bạn đọc 10 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thông dụng. Hy vọng hành trình chinh phục bảng động từ bất quy tắc của bạn sẽ không còn xa nhé!

>>> Xem thêm:
20 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh thường gặp nhất
30 động từ bất quy tắc thông dụng trong tiếng Anh